Văn cúng trong nhà giao thừa tết Kỷ Hợi 2019


Dưới đây là hướng dẫn của Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam

Hình ảnh có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH – NHIỆM KỲ NGUYỄN PHÚ TRỌNG NĂM THỨ II

Muôn ngàn kính lễ Trời Đất!

Muôn ngàn kính lễ chư Phật mười phương, mười phương chư Phật!

Muôn ngàn kính lễ hồn thiêng sông núi nước Nam, con xin cung thỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đức Thánh Trần, Đức Thánh Võ,  các bậc tiên đế, tiền nhân liệt tổ

Cùng gia tiên tiền tổ nhà con (ghi họ tên)…………….…………………….……………………………

Hòa cùng gió mây ngự về nơi này (địa chỉ số nhà)……………………………………………................

Giao thừa chứng lễ

Con kính mời Thiên sứ nhà trời: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan, cùng quần thần giáng thế. Cho con dâng lễ chắp tay:

Kim ngân tài mã đã bày

Hoa thơm trái ngọt mặn chay ít nhiều

Tấm lòng không chỉ bấy nhiêu

Cúi xin tấu lạy ít điều sau đây

Sinh ra ở cõi trần này

Ơn trên đâu biết cao dày mà đo

Thân tâm trí của trời cho

Cũng là tích đức ông bà tổ tiên

Nghiệp dày phúc mỏng cho nên

Cúi xin cảm tạ ơn trên độ trì

Triệu năm tạo hóa sơ khi

Vạn năm bờ cõi đền nghì tiền nhân

Gốc nguồn mấy bận gian truân

Lá xanh khắc dạ ghi tâm phụng thờ

Nước non chín đợi mười chờ

Hậu sinh xin được phất cờ trong nôi

Đông qua xuân đã tới rồi

Cỏ cây thay sắc, đất trời thanh cao

Trước là tạ lễ ơn sâu

Sau là sám hối bể dâu lỗi lầm

Sinh ra trong cõi phàm trần

Âm dương chưa tỏ lẽ gần nẻo xa

Tránh sao những chuyện sa đà

Thân tâm chưa rõ chính tà mà tu

Thôi thì phận mỏng cánh dù

Cúi xin gột rửa để ru lại mình

Trời cao phán xử anh minh

Tổ tông nghiêm khắc niệm tình mà thương

Giúp cho con cháu tỏ tường

Cầm tay chỉ lối vẽ đường ban danh

Bỏ qua lầm lỗi đã đành

Lại còn dạy dỗ cho thành mới thôi

Chúng con xin hứa một lời

Quyết tâm sửa chữa hơn mười năm nay

Tiếp theo xin một điều này

Quan Âm Bồ Tát ra tay bồ đề

Thần Linh, Tiên Tổ tiếp kê

Cho trong gia đạo khỏi bề oan gia

“Giải kết giải kết giải oan kết

Giải liễu oan hòa hiệp tẩy tâm

Dịch lự phát kiền thành

Kim đối Phật tiền cầu giải kết

Giải kết giải kết giải oan kết

Giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp

Bách niên vạn kiếp, giải oan thù

Vô lương vô biên, ắt giải thoát

Giải liễu oan, diệt liễu tội

Nguyện kiến đương lai long hoa hội

Long hoa tam hội nguyện tương phùng

Vô lượng bồ đề chân bất thoái

Án sỉ lâm, án bộ lâm diệt

Kim tra kim tra tăng kim tra

Ngô kim vị ngữ giải kim tra

Chung bất nhữ dữ kết kim tra

Án cường chung cường cát chung cát

Ma ha hội lý hữu thù luật

Nhất thiết oan gia ly ngã thân

Ma ha bát nhã ba la mật.

Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát”.

Bây giờ xin rộng đường mây

Giang sơn xã tắc đổi thay chuyển vần

Bình an, mạnh khỏe, thanh tân

Dân giàu, nước mạnh, đông xuân thịnh cường

Con xin trời phật tình thương

Xin ơn trên chỉ nẻo đường ngược xuôi

Tổ tiên xin đảnh lễ người

Giúp cho gia sự tốt tươi vẹn toàn

Bốn mùa tám tiết an khang

Thời thời hỉ lạc, bình an, mạnh giàu

Ngoài ra còn những niềm sau

Con xin cho đủ nông sâu thực lòng:

(liệt kê những việc làm được và chưa làm được của năm cũ, sau đó liệt kê ước nguyện cụ thể cho năm mới)

……………………………………..

Đầu năm con kính như vầy

Ơn trên cho quả được đầy cầu mong

Nhiệm màu sắc sắc không không

Chúng con xin được ngẩng trông độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

---

Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam