Cúng điền hoàn địa mạch


Là lễ cúng sau khi xây xong công trình

ĐIỀN HOÀN ĐỊA MẠCH

Pc –   Chí tâm đỉnh lễ, cửu thiên Thượng đế, Thánh chúng, cập chư tư Minh vương chúa tể, Địa vương thần kỳ. Nhất tâm kỳ khẩn đảo, tận giáo ty. Bảo an các sứ cộng thùy phục, lý vĩnh dân, đại đức bản tôn Địa tạng Vương Bồ-tát ma ha tát.

Tả -     Khâm duy ngũ phương địa hoàng Kỳ.

Thần trí khôi khôi bất khả ngôn

Hữu -  Lục biến cửu châu, huy tự chu.

Công bằng ngũ nhạc, chốn côn lưu.

Tả -     Sơn xuyên sứ sứ hồi thiên chúng.

Phòng thủy trùng trùng đáo hải môn.

Hữu -  Ngã đẳng kiền thành cung kính lễ.

Hoàng thùy phúc lộc Vĩnh trường tồn

Pc - Thiết dĩ pháp duyên khảo thuyết cung nghinh. Hiền thánh dĩ lai lâm, địa trạch an bài, thảo Đăng yên phận nhi thủy thích, tu bằng pháp thủy, quán sái hương duyên, phù thủy giả, phái xuất khê tào, nguyên lưu vạn lý, đông tây trách thủy, đắc lợi lạc, phương ngung đại thiểu chiêm nhu, các các ư sứ sứ.

Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tả -    Hiệu hiệu kim ba hàm ngọc trản

Phi phi bạch lộ tán quỳnh tương

Hữu - Kim bằng bí ngữ lực gia trì

Biến trái đàn tràng tất thanh tịnh.

Án Bắc đế tra, thiên thần la na, địa tra sa hạ. ( 7 lần)

Pc - Thiết dĩ, Hồng môn vĩ phán, bản cổ sơ khai, định tam tài tạo hóa chí công, chu toàn ngũ thể bẩm nhất khí huyền linh chỉ diệu, la liệt vạn phương, - Thế giới tự nhiên, các định dĩ di thế hữu thường tuyên, bất nhi chú thái ư kim niên, nguyệt nhật thời, hoặc kiến hoặc danh, sư kinh động địa lũy thế vu kim, khủng nhân sở phạm, dục miễn an toàn phong thổ, cung tạ bội hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, cánh kỳ ư bảo hiểu.

Tả - Cung văn:

Giới hương định hương giữ tuệ hương.

Giới thoát, giải thoát chí kiến hương.

Hữu- Quang minh vân đài biến pháp giới.

Phụng hiến gia trì lực, tín nhiệm, tín thành tựu.

Lực hàm dong, mãn túc ư trần thiểu, dĩ thư bảo hương, phổ đồng cúng dàng, lục tự tại, ngũ nhân chủ chi, đại thánh đại từ. U minh Giáo-chủ Địa-tạng-vương Bồ-tát, bảo hương cúng dàng, ngũ phương ngũ thiên Thánh đế quân, đương phương Thổ địa, Thổ phù Thần kỳ, nhị thập tứ long, đại mạch Thần quan, Thanh long bạch hổ, thổ bá thổ hầu, thổ Mãnh, thổ trọng Thần quan, thổ Phụ, thổ Mẫu, Thổ Lương, thổ gia thần quan, thổ tử, thổ tôn, thổ Khảm, thổ khôn thần quan, thổ kỳ ngũ phương bát quái, chư thần gia quyến thuộc.

Kim niên... vuông thành khiển. Chí đức tôn thần. Đương cảnh thành hoàng, bản thổ Đại vương,nhất thiết uy linh chu tư bộ chúng.

Chư thần cẩu tấu: Việt nam quốc............tỉnh............ quận............huyện..........phường.................phố ...................gia số.............. tuổi.........hiền thê..............nam tử........nữ tử.................

Tả- Kim bằng tốc suất, sở bị địa kỳ, địa mạch chi chung, dục miễn an linh, cung trần lễ tạ. Thủ kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh Pháp sư tựu vu gia sứ.

Tu thiết lễ hoàn địa mạch, pháp dàn nhất duyên nhi tán, Cung y khoa giáo pháp sự tuyên hành ngưỡng vọng Thánh đức dĩ lai tâm, biểu hương nhi đạt tín.

Giáo hữu thiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng

Hữu- Dĩ thử Linh thanh thần triệu thỉnh.

Thổ thần đại mạch Nguyện Văn Chỉ.

Tả-   Ngưỡng bằng Tam-bảo lực gia trì

Nguyện tại kim thời lai giáng phó.

Nam-mô bộ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia. ( 7 lần)

Pc - Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, chúng đẳng kiền thành hiện thân bái thỉnh.

Tả- Nhất tâm phụng thỉnh: Chu toàn ngũ nhạc, thành duy vạn vật chi cơ, biến lịch chư tư, thiên sát nhất thời chi sự.

Duy nguyện: Ngũ phương ngũ đế, Hậu thổ nguyên quân, ngũ nhạc thượng thiên Thánh đế, phổ thí uy đức đại bá âm quang, giáng phó đạo tràng chứng minh công chứng.

                                                                        Hương hoa thỉnh

Hữu- Nhất tâm phụng thỉnh: Uy thừa nhượng đế.

Vận danh thái chỉ hành niên, chức trưởng nhân gian, sát tai Tường phụng sự.

Cung duy: Đương cai thái tuế...vương hành khiển. Chí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng, lý vực chân quân, nhất thiết đẳng chư bộ chúng.

Duy nguyện: Sậm sâm Vũ chí, tế tế phong lai, giáng phó hương duyên chứng minh công đức.

                                                                        Hương hoa thỉnh

 

Pc- Thượng lai triệu chứng chân ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tả- Thánh đức tòng không lai giáng hạ.

Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

Hữu- Tùy phương ứng hiện biến quang minh.

Nguyện giáng hương duyên an vị tọa.

Án tra ma la sa ha. ( 7 lần)

Pc- Phục vọng thánh hiền tuy viến, phàm hữu cảm dĩ giai thông, u hiển nhược thù, cố hà cầu nhi tất ửng nguyện giám đan thành chi khẩn, Thiển thân bạc cung chi, nghi chúng đẳng kiền thành thượng hương phụng hiến, giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam-mô: Tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế.

Án tam bạt la tam bạt la hồng.( 3 lần)

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam-mô: Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát thiệt tha

Án tô rô, tô rô, Bát la tô rô, Bát la tô rô,sa bà ha.

                                                                            (3 lần)

Hữu- Cung duy tôn thân lân mẫn, hoàng thủy bảo dưỡng chi ân, tỷ khốn canh hoàng tại nhương cầu chí khẩn, tư bằng thánh đức, tuyên diễn chân ngôn, ngưỡng hồng đạt dực, phủ nguyện, chứng minh ư vi điểu, dục sử phương ngung chi tĩnh, khu ương diệt chi tai hung, cánh kỳ nhân vật bình an, thần linh bảo hựu, thổ phủ hưng long. Địa mạch phong đẳng, cánh Bình phục, toàn an chi nghĩa, sơn xuyên chung thấu, ích tướng sinh tham lợi, chi nguyện âm âm giao thái, chi kỳ. Tứ thời long long hồi hoàn thiện, thu vĩnh ấm. Kim thời lễ tạ sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc.

Tuyên sớ.( xong) Bát nhã tâm kinh

Quán tự tại. Cố tâm vô quải ngại, siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

HỒI HƯỚNG

Lễ điền hoàn địa mạch công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, thập phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn Bồ tát ma ha tát, ma ha tát bát nhã ba la mật, tứ sinh cử hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ công nhập tỳ lư tính hải.

Nam-mô sa bà thế giới Tam giới đạo-sư tứ sinh từ phụ, nhân thiên giáo chủ thiên bách ức hòa thân, Bản sư hòa thượng Thích ca nâu ni Phật.( 3 lần)

Tả- Kim hữu thổ sinh khí thổ phù thiểu hàm thi trung Phật tiền, tam chi hộ thần linh thổ đồng, tam chi thủy hựu trữ đăng đăng tô trà, đăng bỉ ngũ đắc dĩ tướng thông, tu luyện kim khí thành linh khí. Bồi hòa vi tân, cựu tinh.

Duy nguyện: Hoa cái sơn thần, thổ địa thẳng thần Tu tai báo ứng cấp cấp như luật lệnh.

Hữu- Đông phương già la, thanh tướng Thaí ất tường sinh điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.

Nam phương già la, xích bá tướng thiên la.

Điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.

Tây- phương già la, bạch xà thiên sắc. Khu thổ Điền hoàn thổ pháp tróc quỷ diệt hình cấp cấp như luật lệnh.

Bắc phương già la lý nghĩa thái tướng quân, Điền hoàn thổ pháp tróc quỷ diệt hình cấp cấp như luật lệnh.

Trung trung gia la thiền, khánh kim thân.

Điền hoàn thổ pháp tróc quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.

Nam-mô: Tiêu tai giáng kết tường Bồ-tát ma ha-tát. (3 lần)