Hướng dẫn chọn tuổi xông đất năm Canh Tý


Đầu xuân năm mới là lúc trời đất giao hòa, phúc khí của gia chủ có thể được bổ sung mạnh mẽ nếu nguồn năng lượng của người xông đất phù hợp với tuổi chủ nhà.

Trong hình ảnh có thể có: 2 ngườiChủ nhà tuổi Giáp: 1954, 64, 74, 84, 94 - nên chọn người tuổi Kỷ, Dần, Mùi, Sửu: 59, 69, 79, 89, 99, 2009, 62, 74, 86, 98, 2010, 61, 73, 85, 97, 2009, 67, 79, 91, 2003

Chủ nhà tuổi Ất: 1955, 65, 75, 85, 95 - nên chọn người tuổi Canh, Thân, Tý: 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 63, 75, 87, 99, 2011, 68, 80, 92, 2004, 60, 72, 84, 96, 2008

Chủ nhà tuổi Bính: 19 56, 66, 76, 86, 96 - nên chọn người tuổi Tân, Tỵ, Hợi: 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 69, 81, 93, 2005, 59, 71, 83, 95, 2007, 65, 77, 89, 2001

Chủ nhà tuổi Đinh: 1957, 67, 77, 87, 97 - nên chọn người tuổi Nhâm, Hợi: 62, 72, 82, 92, 2002, 2012, 66, 78, 90, 2002, 69, 81, 93, 2005, 59, 71, 83, 95, 2007

Chủ nhà tuổi Mậu: 1948, 58, 68, 78, 88 - nên chọn người tuổi Quý, Mão, Tý, Tỵ: 63, 73, 83, 93, 2003, 2013, 61, 73, 85, 97, 2009, 67, 79, 91, 2003, 65, 77, 89, 2001

Chủ nhà tuổi Kỷ: 1949, 59, 69, 79, 89 - nên chọn người tuổi Giáp, Tý, Thân: 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 68, 80, 92, 2004, 60, 72, 84, 96, 2008, 66, 78, 90, 2002

Chủ nhà tuổi Canh: 1950, 60, 70, 80, 90 - nên chọn người tuổi Ất, Thân, Mùi, Sửu: 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 61, 73, 85, 97, 2009, 67, 79, 91, 2003, 68, 80, 92, 2004

Chủ nhà tuổi Tân: 1951, 61, 71, 81, 91 - nên chọn người tuổi Bính, Dần: 66, 76, 86, 96, 2005, 2016, 62, 74, 86, 98, 2010, 66, 78, 90, 2002, 69, 81, 93, 2005

Chủ nhà tuổi Nhâm: 1952, 62, 72, 82, 92 - nên chọn người tuổi Đinh, Mão, Tỵ, Hợi: 57, 67, 77, 87, 97, 2007, 59, 71, 83, 95, 53, 65, 77, 89, 2001, 63, 75, 87, 99, 2011

Chủ nhà tuổi Quý: 1953, 63, 73, 83, 93 - nên chọn người tuổi Mậu, Tý, Mão, Tỵ: 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 65, 77, 89, 2001, 60, 72, 84, 96, 2008, 63, 75, 87, 99, 2011

----

Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng