Trì chú bát hương


Lập bát hương mới

TRÌ CHÚ BÁT HƯƠNG THỜ PHẬT

Cung thỉnh:

Tam Thế chư Phật

Chư tôn Pháp

Chư Bồ tát

Chư Hiền Thánh Tăng.

Duy nguyện:

Chư phật bồ tát Chư Hiền Thánh Tăng

Tôn nhang thờ phụng, tốc giáng lô nhang an vị tọa.

Đệ tử chúng đẳng, chứng minh công đức.

Nan Bảo tọa từ bi gia hộ độ cho đệ tử ....... ở số nhà....... phố...... quận....... tỉnh.......

Ngày....tháng.....năm

                                                                                                        Phụng Vị

TRÌ CHÚ BÁT HƯƠNG THỜ CHƯ VỊ THỔ CƯ

Cung thỉnh:

Tôn thần, bản gia, bản trạch, bản xứ, thổ địa, thổ thần, thổ công, thần tài, chúa đất, tiền hậu địa chủ.

Ngũ phương long mạch, phúc đức chính thần, đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, phu nhân thần vị.

Nguyện kỳ tốc giáng, lô hương chứng minh công đức, gia hộ độ trì cho tín chủ con tên là ...... ở số nhà.... phố... phường.... quận...... tỉnh......

                                                                                              Ngày....tháng.....năm

                                                                                               Nhang đăng  Phụng Vị