Văn cúng động thổ


Cúng động thổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ NGUYỄN PHÚ TRỌNG NIÊN THỨ 3

  • Con kính lạy chín phương Trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
  • Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật
  • Con kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sinh
  • Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần
  • Con kính lạy Ngài Đương Niên Hành Khiển Chí Đức Tôn Thần
  • Con kính lạy Đương Cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương, Bản gia Táo Quân, Phúc Đức Chính Thần, Ngũ Thổ, Ngũ Phương, Long Mạch, Địa Mạch, Tài Mạch, tiền chủ hậu chủ, cùng các vị thần linh cai quản xứ này

Tín chủ con là:.. ………….sinh năm………….. hành canh.........tuổi, cư ngụ tại………………

Nhân dịp động thổ hoàn thiện nhà mới, chúng con kính mời: Ngài Đương Niên Hành Khiển Chí Đức Tôn Thần, Đương Cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương, Bản gia Táo Quân, Phúc Đức Chính Thần, Ngũ Thổ, Ngũ Phương, Long Mạch, Địa Mạch, Tài Mạch, tiền chủ hậu chủ, cùng các vị thần linh cai quản xứ này đến tại số nhà.................................

Cúi xin các Ngài giáng lâm đàn tràng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con thiết nghĩ:

Sinh nơi trần thế, tuệ cạn chướng sâu, nghiệp dày phúc mỏng, được sinh sống, công tác như ngày hôm nay là nhờ được ân trên che chở. Đường trần chưa tỏ, đường âm chưa thông, cúi xin sám hối bỏ qua, mong các Ngài khai tâm khai trí, hướng đường chỉ lối cho chúng con.

Cũng nhờ ơn trên ban lộc, chúng con mua được nhà này. Nay được ngày lành tháng tốt, chúng con  xin phép tôn thần, thổ địa được khởi công tu tạo cho khang trang sạch sẽ, sau khi hoàn thiện vào ở sẽ làm lễ bồi hoàn long mạch.

Nguyện cho tín chủ:

Quá trình hoàn thiện được an toàn, vui vẻ, hợp lẽ âm dương. Khi về nhà mới vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trên, dẹp kẻ tiểu nhân phò người quân tử, có được phước duyên gặp nhiều người hiền bạn tốt, làm nhiều việc thiện giúp đời.

Chúng con kính cẩn: tiến dâng lễ vật, cầu nguyên thành tâm, cúi xin chín phương Trời mười phương Chư Phật cùng Chư Vị Tôn Thần chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật!( 3 lần)