Văn cúng lễ tạ phần mộ


Lễ tạ mộ

Khể thử từ bi địa tạng chủ u minh cứu khổ hiệu năng nhân, hậu thổ địa kỳ, tư thánh chiết, sơn xuyên nhạc độc, các linh thần, bái quái cửu cung an mộ tập, tư duy lục hợp hộ mộ phần, tín chủ kiền tương hương phụng kiến, kim thời lễ thỉnh giáng an cần.

Tiếp dẫn vong hồn… sinh tịnh độ,

Phúc lưu hậu đại thọ thiên xuân.
Đại thánh địa tạng Vương bồ tát (3 lần)

Tả-    Dạ lan tịch mãn cánh thôi
Hiếu quyến vi thành đặc ngung suy
Hương nhiệt vi trầm đần huân ngọc chú.
Tửu châm phù xạ phủng Kim bôi.

Hữu-  Căn trần đốn tức như duyên tịnh
Nghiệp thức viên minh vạn pháp hài
Thị nhật linh hồn mông tiến bạt
Nguyện chiêm công đức chú liên đài.

Tả-    Thiết dĩ nhất nguyên, trạm tịch, bản vô, tịnh uế chi sai, Thù vạn tượng phù hoa, cố hữu thăng trầm, chi sinh diệt, bằng tư pháp thủy, sụng sái trần lao Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Hữu-  Nhất bát thanh lương thủy
Quán sai chư trần cấu.

Tả-    Kim cương lai hộ trì
Trạm nhiên thường thanh tịnh
Án bắc đế tra thiện thần na la đa địa tra sa ha (3 lần).

Ps-     Thiết dĩ :  yến nghinh hiền tháng cung bằng ngũ phận dĩ giao thông, dục nhạ linh ty, tu trượng bách hòa nhi biến đạt, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng u minh. Giáo chủ cứu khổ bản tôn Địa – Tạng vương bồ tát.

Cúng dàng hậu thổ địa kỳ, đương sứ thần quan,

Nam phương sích đế, thủ mộ thần quan,

Tây phương Bạch đế thủ mộ thần quan,

Bắc phương hắc đế, thủ mộ thần quan,

Trung ương Hoàng đế, thủ mộ thần quan.

Cập tứ duy thượng hạ, cửu cung bát quái, thổ phù thần quan, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, thần quân, sơn xuyên địa mạch, sơn hướng thần quân, Kim niên Thái tuế chí đức Tôn Thần đương cảnh thành hoàng thổ đại chính thần, trượng thử bảo Hương phổ đồng cúng đàng.

Tả-    Kim thần khẩn tấu: Tín chủ ….phục vì chính tiến chính hồn .Tự lòng chỉ quán vị bốc thăng trầm du sử dạ đài. Hoặc duy u trệ. Cẩm thủ Kim nguyệt Cát nhật ,Kiền thỉnh ( pháp sư ) mệnh tăng y vu gia cư (tự đường ) tu thuyết sám tạ độ vong pháp đàn nhất duyên duy tán, kim tắc tuân hành khoa phạm, tán hiến minh đăng, sử u ám dĩ quang minh tỷ hung ương nhi sám diệt.

Ngưỡng mong thần lực, phủ gián hoa duyên

Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Hữu-  Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh.
Linh quang thần chúng nguyện văn chi.

Tả-    Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
Nguyện tại kim thời lai giáng phó
Nam mô bộ bộ đệ lị đát đá nga đá gia ( 3 lần )

Tả-    Cái văn. Như lai hàng hóa, hòa quang biến chiếu ư tam thiên bồ tát tu nhân, thệ nguyện phổ chu ư thế giới,ngưỡng chiêm công đức, tiến bạt vong linh, dụng tứ tuyền lộ dĩ siêu thăng trẩm tứ u hồn, nhi giải thoát.

          Kim vì vong linh…..chính hồn, lục căn bất tịnh tam nghiệp vị tử, trường thừa bí mật dĩ gia trì, cung vọng từ bi tiếp dẫn.

          Khể thủ kiền thành chí tâm sám hối.

          Bất giác chân như tính tùy duyên nhiêm xúc trần.

          Tạo tội Quảng vô biên chí tâm cầu sám hối,

          Sám hối dĩ chí tâm quy mệnh lễ thường trụ Tam bảo.

Hữu-  Chí tâm phát nguyện.
Nguyện diệt oan khiên chư tội chướng
Nguyện sinh tinh tiến Ngộ bồ đề.

Tả-    Nguyện viên trủng trí diệu lan lường
Nguyện hộ như Lai chân bí mật
Phát nguyện dĩ tâm Quy mệnh Lễ thường trụ bảo.

Cx-    Thứ tán đăng phụng hiến, cúng dàng đương sứ thổ địa thần linh, chiếu diệu Ngũ phương. Thông mộ trạch, phá ư u, ám chiệt, Quang minh,

Vong giả tảo siêu sinh tịnh độ.

Tả-    Đại thánh phổ quang minh vương bồ tát
Cơ trầm, Lặc tĩnh nguyệt tam canh
Mãn thù ngân đăng triệt dạ minh
Trản trản lưu quang lăng bạch chú
Chi chi thổ hội sám kim tinh.

Hữu-  Lao cao viễn chiếu thông vô gián
Hạc diệm cao huy súc hữu tình
Nhâm thị bát phong suy bất diệt
Kim tương nhất điểm phá u minh.

Tả-    Thiết dĩ từ bi đại nguyện phương tiện da môn chuyển trú phật chi tâm đăng tác quần sinh chi huệ, cư quang hàm, cư quang hàm, vạn trượng chiếu phá tam đồ, dục sùng đảo chúc chi tân dực hộ cảm thông chi ý.

Hữu-  Phục Vỉ chính tiến chính hồn đăng thứ nhất thành phát tứ thập bát nguyện. Nguyện khai tam muội hỏa, nguyền liễu nhi thừa đăng, nguyệt hiến quang minh tràng. Nguyện trừ hôn ế quyên . Nguyện tiêu vạn kiếp du ma chi chược. Nguyệt sả thiên sinh, khôi mộc chi trần, nguyện ly nghiệp cấu chi khiên. Nguyện thoát phiền não chi chương, nhất chân liễu ngộ, tư nhi tuyết điểm ư hồng lư, vạn kiếp tiêu trừ khoái nhược, vân thu ư bích hán, tuyên dương, bí ngữ. Diễn xướng huyền văn, trượng chúng hồng âm đồng thanh tán hiến.

Hữu-  Cẩn trì thử đăng cúng dàng đông phương thanh đế, thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng kiến thân sám tạ, phục nguyện cấn cúng mộc đức diệu đông dương, tả nhiễu thanh long bao hướng dương vĩnh cố âm phần, tăng bát, địa, chuyển gia Vạn đại phúc vô cương,

          Đăng chúc dĩ kiền thành bái hiến.

Tả-    Cẩn trì thử đang cúng dàng nam phương xích đế, thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng, kiền thân sám tạ, phục nguyện án tiềm chu tước, chiếu minh đường, chiều liệt tinh phong, cung diện sảng lục mã quý nhân phù ngoại, ức niên phát tích, quý vinh xương,

Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái hiến.

Pc-     Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính.Tín chủ kiền thành cẩn dương nghinh thỉnh.

Hữu-  Nhất tâm phụng thỉnh U minh giáo chủ, cứu khổ bản tôn địa tạng Vượng bồ tát, dẫn trệ phách dĩ siêu thăng, tiếp u hồn nhi giải thoát.

Cung duy:   Thập luân cứu khổ đại thánh đại từ , bản tôn địa tạng Vương bồ tát ma ha tát.

Duy nguyện: Từ bi Vô lượng hận mẫn hữu tình tiếp dẫn linh hồn, quy phó đạo tràng thụ cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

 

Tả-    Nhất tâm phụng thỉnh, Thiên địa khôi phân, trần, ngũ phương chí tôn Vị, âm dương giao hội, hình bát quái dĩ an bài, lệ thuộc trư tư, tinh cung thánh chúng.
Cung thỉnh nhũ phương ngũ đế hậu thổ hậu kỳ,

Đông phương thanh đế, thủ mộ thần quân quan,

Nam phương sích đế thủ mộ thần quân quan,

Bắc phương hắc đế thủ mộ thần quân quan,

Trung ương Hoàng đế thủ mộ thần quân quan,

Hữu-  Tam giới truy hồn sứ giả, ngũ đạo di phách quan Quân, cập thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ thần quân, nhị thập tứ sơn thần quân, thất thập nhị hầu thần quân. Cửu cung bát quái thần quân, thủ hình thủ cốt thần quân.

Đương phương thủ sứ, thổ địa chính thần nhất thiết uy linh, cập chư bộ chúng.

Duy nguyện: thần thông cảm ứng biến hóa uy linh giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh

Tả-    Nhất tâm phụng thỉnh. Linh hồn diểu diểu, sứ vô lai khứ chi kỳ, cửu phách du su linh hữu trọng quy chi nhật, phục vì tiếp triệu vong hồn (tên vong) chính hồn duy nguyện.

Duy nguyện :lục trần khiết tịnh nhất tính viên minh, giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng.

Px.     Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn ký hạ Quang Lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Hữu-  Thần đức tòng không lai giáng phó.
Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

Tả-    Tùy phương ứng hiện biến Quang minh
Nguyện dáng đàn duyên an vị tọa
Án tra ma ha sa hạ (7 lần)

Px.    Án tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, nhiếp thân bạc cúng phi nghi, tiên hiền thánh dĩ giám lâm, thứ tiến linh hồn nhi lạp thụ .

Tín chủ kiến thành thượng hương phụng hiến.
Án phạ nhật la ma ha (7 lần)

Hữu-  Dĩ thử hương hoa nghiêm cúng dàng
Phu trần chà quả. Biểu tinh kiền

Tả-    Kiền tương hữu soạn dữ tô đà
Phổ hiến vô biên linh sung túc

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô Tát phạ đát tha nga.  Đá phạ rô chỉ đế,

Án tam bạt la tam bạt la hồng ( 3 lần)

 

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô tô rô bà ra , đát tha nga đá ra, đát điệt tha

Án tô rô, tô rô bát la tô rô , bát la tô rô sa bà ( 3 lần )

Nam mô phổ cúng dàng Bổ tát ma ha tát ( 3 lần)

Hữu-  Cẩn trì thử đang cúng dàng Tây phương Bạch đế, thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng, kiền thân sám tạ, phục nguyện án tiềm chu tước, chiếu minh đường, chiều liệt tinh phong, cung diện sảng lục mã quý nhân phù ngoại, ức niên phát tích, quý vinh xương, Phúc lưu miêu duệ diễm thiên xuân.

Đăng chúc dĩ kiền thành bái hiến.

Hữu-  Cẩn trì thử đăng cúng dàng Bắc phương Hắc đế, thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng kiến thân sám tạ, phục nguyện cấn cúng mộc đức diệu đông dương, tả nhiễu thanh long bao hướng dương vĩnh cố âm phần, tăng bát, địa, chuyển gia Vạn đại phúc vô cương,An ổn vong linh đa phúc khánh. Nhi tôn đại đại hiển tam công.

 Đăng chúc dĩ kiền thành bái hiến.

Tả-    Cẩn trì thử đăng, cúng dàng trung ương hoàng đế. Thủ mộ thần quân. Dụng hiến minh đăng kiền thần sám tạ. Phục nguyện thái vi chính khí, hội thẩm toàn hoàng đạo chung cung Vĩnh trấn, an kinh bá từ trừ đa phúc thọ nhi tôn đại đạt đĩnh tái hiền.

Đăng chúc dĩ nhiên thân bái hiến.

Hữu-  Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
Thổ thí pháp giới chư quần sinh

Tả-    Nhược dã hương hoa phổ cúng dàng
Duy năng thành tựu phật công đức.

Án nga nga nẵng tam bà pha phiệt nhật la hộc ( 3 lần )

Tiếp theo là:       Khai quang vọng,

Tụng bát nhã,

Hồi hướng.

Px.    Thượng lai sám tạ công đức vô ngần lương nhân khế thủ hòa nam tam tôn thánh chúng.