Văn cúng rằm tháng bảy


"Cả năm được rằm tháng bảy - cả thảy được rằm tháng giêng"

Nam mô A di đà Phật

Kính lạy tổ tiên nội ngoại và chứ vị hương linh!

Hôm nay là ngày rằm tháng bẩy năm ...

Gặp tiết vu lan vào dịp trung nguyên, nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, kiến này chúng con được hưởng âm đức, do vậy cho nên: Nghĩ đức cù lao khôn báo, cảm công tròi biển khó đền.

Chúng con sửa sang lễ vật , hương hoa quả , phẩm vật, kim ngân, phù lưu, phù tửu, thanh tuóc và các thứ lễ nghi soạn bày trước linh tọa.

Thành tâm kính dâng cúng tiến, chúng con kính mời:

Các cụ Cao Tăng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, huynh đệ Co, Di, Tỷ muội, á thân liệt thích, nội ngoại thân sở đẳng chư hương linh.

Nhủ lòng xót thương con cháu, linh thiênh giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì con cháu mạnh khỏe bình an, học hành tấn tới, thăng chức, tăng lương, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo. Bốn mùa không hạn ách tai ương.

Chúng con lại thỉnh mời: Các vị vong linh Y, thảo, phụ, mộc, phảng phất ở trong đất này, Nhân tiết Vu lan giáng tới linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật. Báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính.

Cúi xin chư vị tôn thần phù thùy doãn hứa. Âm dương cách trở< nén hương bát nước cơm canh.

Dãi tỏ tấc thành, cúi xin chứng giám.

 

NGHINH SƯ DUYỆT ĐỊNH

(TRAI HỘI THÔNG DỤNG)

 

Lô hương xạ nhiệt, Pháp giới mông huân, Thập phương thiền tổ tất giao văn. Tùy sú kết tường văn, Thành y phương ân. Chư tổ hiện toàn thân .

Nam mô: Hương vân cái Bồ-tát ma ha tát. (3 lần)

Pc- Nghênh duyên sơ khải, khiết tịnh hương đăng, hải chúng văn chăn, Tiên ương ngưỡng tán.

Tả - Nhất hoa hiện thụy chu sa giới

Ngũ diệp lưu phương biến đại thiên

Hữu – Kế tổ truyền tông quang hữa vĩnh

Liên đăng tục diệm ánh vô biên

Tả - Quảng khai phương tiện lưu khoa giáo

Phả độ quần sinh thoát khổ duyên

Hữu – ưu bát hoa khai tràng mậu thịnh

Bồ đề chủng tử đĩnh sinh duyên

Nam mô: Độ nhân sư bồ tát ma ha tát ( 3lần)

Tả- Phúc dĩ : Hương hạp y bồ, cái tại nhất tâm tín lễ, tường vân liễu nhiễu, kiền tê ngũ phận chân hương. Chiến đàn lâm lý thiện vô song, lan sạ tùng rung suy đệ nhất. Dục sử nghinh duyên thanh tịnh: tu bằng pháp thủy tẩy trừ.

Giáo hữu sái tịnh chân ngôn, cẩn đường trì tụng.

Tả- ĐIỂM TỊNH CHÂN NGÔN (nhạc)

Khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đính lễ thất cầu chi.

Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ

Nam mô tát đã nẫm, tam diểu tam bồ đà câu chi nẫm đát diện tha, án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha (3 lần)

(Cử tán)

Chi đầu dũng xuất, bát đức uông dương, phi phi nhũ hải sái quỳnh tương, đại địa cộng vinh xương, cam lộ giáng cát tường, u hiển hoạch thanh lương.

Nam-mô: Thanh lương địa Bồ-Tát ma ha tát (3 lần)

Tả- thiết dĩ: Đàn nghi thủy kiến, nghinh tiệp sơ trần. Kính bằng phật pháp kinh văn, chỉ tại long cung hải tạng. Cảm hạ lương khai ánh sáng năng tồn bí điển huyền cơ. Sự tinh kết nhị niêm hoa, Tổ phát liên đăng tục diệm. Hữu thị thượng thùa, trung thừa Bồ Tát, vô phi Đại ân Tiẻu ân Tùng Lâm. Càn khôn lập phương ngoại quyển thư, tùy nguyện gia gia khang thái.

Hữu – Nhật nguyệt quải vựa trung thẳng giáng, Sơ cầu xú xú bình an. Nghinh tiếp nghi duyên duyệt định thể chức. Viên khai thỉnh tổ thiền tôn giáo, vô đạm bạc chí tình, thả nghi tùy.

Chủ định chủ nghinh, hữu thị kim ngọc chi thứ.

Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tả-Dĩ thử chân ngôn thân triệu thỉnh tổ thiền tổ giáo, giao văn chỉ. Hữu Ngưỡng bằng Tam bảo lực gia trì. Kim nhật kim thì lai giáng phó. Nam mô bộ bộ đế, dị già, dị đất đá nga đá gia (3 lần)

Pc- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, tín chủ kiến thành, thượng hương bái thỉnh. Ngũ phận thâm nhiên, giới, định, tuệ, hương truyền tín chủ kiến thành, giải thoát mãn tri kiến

Tịnh độ căn bàn, sa bà diệp phả biến, sạ nhiệt kim lô, giao phụng văn đài biến.

Nam mô Hương cúng đàng Bồ-tát ma ha tát (3 lần)

Hương hoa thỉnh

(Thỉnh 3 lần) Nhất tâm phụng thỉnh: Tứ giới tụ chứng, thập kiếp luyện ma. Hoặc giáo thừa thiên mậu Bồ tát, hoặc pháp trì ngũ nhãn Thế tôn, hệ ư đệ đại tương truyền, luu bá giảng tuyên tổ đẳng.

Dữ phù, lịch tôn sâm học, hoàng khai giáo tập chân sư, hoặc cư tinh xá thiền thiên, hoặc tại bảo phương phúc địa, hoặc thị liên đài Ngọc Bệ, hoặc chiều kim quyết châu lâu, hoặc hưng bảo đồ già vi. Hoặc chữ kim bình phong cẩn.

Hoặc thành quách nhĩ nghiên thiên, hoặc khâu lăng cận thuần nhật. Sụ dĩ lâm, thương hạ tinh phân, Tổ kỳ đảo tôn ty vân tập. Các an lục vị, hâm thụ phi thầm.

Duy nguyện: Bất vi kiến thỉnh, lân mẫn chân nghênh giáng phó tinh duyên, chứng minh công đức (họa)

Hương hoa thỉnh

P- Chư tổ ký giáng, tăng hàng đồng lai phu ô hà nhĩ hậu tiên, mạc bất cận giao tả hũu. Sân sâm tri phát khí, tế tế an kinh văn. Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tả-Thánh tổ thiền sư lai giáng phó

Hân hoan nghênh tiếp các tề lâm

Hữu – Kim bằng bí ngữ chrnh uy nghi

Binh đẳng nhất tâm nhiên tựu tọa.

Nam-mô an bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)

Pc-Ân cần phụng thỉnh: Tây Thiên, Đông Độ Nam Việt lịch đại Tổ sư, Tôn sư chu bị Bồ-Tát, Ngưỡng kyý, bất xả từ bi, quang dáng hương duyên, chúng minh công đức, dĩ kinh tín chủ , kiền cụ hương hoa, đăng, trà, quả thục lý đương phục hiến (kết ấn).

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam- mô tất phạ đát tha nga đá phụ rô chỉ đế, án, tam bạt la, tam bạt la hồng

Nam – mô: Tô rô bà da, đát tha nga đá gia, đát điệt tha

Án, tô rô tô rô bát la tô rô, bát la tô rô sa bà hà (3 lần)

Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật la hộc (3 lần)

Nam mô phả cúng dàng Bồ tát ma ha tát (3lần )

Pc- Ngưỡng duy: Phật thân trạm tịch, tổ ý viên dong, phàm hữu cảm dĩ giang thông, tại sở cầu nhi tất ứng. Kim hữu sớ văn cần đươn tuyên bạch.

TUYÊN SỚ

Thượng lai văn sớ, tuyên đọc dĩ chu, lượng mộc tổ từ, phù thủy nạp thụ. Kim hữu sớ văn dụng bằng hỏa hóa.

BÁT NHÃ TÂM KINH

Đc- Quán tự tại, cố tâm vô quải ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trù tai, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

(Pháp-sự tay cầm hoa sen quỳ bạch. Nếu không có hoa sen, cầm hương cũng được)

Pc- Nhất hoa hiện thụy ngũ diệp lưu phương, phó pháp tạng ư tây kiền, bá tâm tông vu Đông chấn.

Ngưỡng khải: Thành thông, phủ thủy chiếu giám tư nhấn, lễ thỉnh nghinh sư, chuyên tâm kỳ đảo.

Cung duy: Tây thiên, đông độ, nam việt lịch đại tổ sư tôn sư, chư vị bồtát, thiền tọa hạ.

Phúc nguyên: Tông phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang. Giác hoa hương biến ư thuyền lâm, Pháp vũ ân quang, Giác hoa hương biến ư thuyền lâm, Pháp vũ ân chiêm vu học địa. Như từ kỳ đảo, rất vọng minh gia. Niêm hoa ngộ nhỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên duyên tiws thất diễn chân thừa, chính pháp vĩnh xương minh.

Nam mô độ nhân sư Bồ tát ma ha tát ( 3 lần)

Pc- Thượng lai khải kiến đàn tràng, nghĩnh sư duyệt định. Thiền hòa hải chúng, vân tập tề lâm, tịnh phó tăng trưởng, an cư hữu tự. Chi thời hành sự, khoa phạm tuyên dương, tín chủ đầu thành, yêu nghinh đảo sứ, hoa nam thánh chúng.