Văn khấn bát hương bàn thờ Phật


Lập bàn thờ Phật tại gia

AN VỊ BÁT HƯƠNG PHẬT

Hương hoa thỉnh

Tả -   Nhất tâm phụng thỉnh:

Thiên hoa đài thượng Bách bảo quang trung.

Quản hiên Vị lai :

Nhất thiết thường trụ Phật đà gia tôn

Nhất thiết thường trụ Đạt ma gia tạng

Nhất thiết thường trụ Tăng già da chúng.

 

Nam mô : Thanh tịnh Pháp than tỳ lư giá na Phật.

Nam mô : Viên mãn báo than Lư giá na Phật.

Nam mô : Thiên bách ức hóa than.

Thích ca Mâu ni Phật.

Nam mô Đương lại hạ sinh Di lặc Tôn Phật.

Nam mô Cực lạc Thế giới a di đà Phật.

Nam mô thập phương Tam thế nhất thiết chư Phật

Nam mô Đại trí Văn thù Sư lợi bồ tát.

Nam mô Đại hạnh Phổ hiền bồ tát

Nam mô Đại bi quán thế âm bồ tát

Nam mô Đại thế chí bồ tát.

Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát.

 

Duy nguyện:

Chư tôn bồ tát, ma ha tát Bất vi bản thệ, Lân mẫn hữu tình, quang giáng gia ( từ) đường chứng minh công đức.

 

Hương hoa thỉnh

Hữu- Nhất tâm phụng thỉnh:

Nam mô Do Thiê giáng thế, thác sinh vi thế nữ chi thân, đắc đạo bổ đà sơn, thệ nguyện cứu diêm phù chi khổ, Hưng đại từ đại bi chi niệm, vi tế sinh độ vật chi tâm, bát thiên dư thế giới hôn mông hàm linh giác ngộ, tam thập lục phong đô tù khổ, các loại siêu sinh bất câu quý tiện tôn ty, vô vấn than sơ lão thiếu, ngộ khổ ách nhất, hô thánh hiệu nhi tuyết tan bang tiêu, bỉ tai ương niệm cáo từ nhan, nhi sơn minh cốc ứng, khổ hải từ hàng lai chửng tế, thương hàn chư chứng tận tiêu vong, như  tu công đức đẳng hà sa, Phả cứu quần sinh vô kim cổ.

Cung duy :

Nam mô : Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán thế âm bồ tát Hồng liên tọa hạ.

Phả cập : Tả hữu Thiện tài Long nũ Nam hải ba tâm, long cung quyến thuộc.

Duy nguyên : Giá bạc thừa Loan di xuất Quỳnh hoa chị ngoại, bạch y kim tướng tiệm tâm hồng tất chi trung, thinh giáng gia ( từ ) đường chứng minh công đức.

 

Hương hoa thỉnh

Pc- Nhất tâm phụng thỉnh:

Kim niên, Kim nguyệt, Kim nhật, Kim thời hư không quá vãng, thần tiên tứ trực, công tào, ngũ phương sứ giả, trì phận đồng tử, dẫn đạo tướng quân Kim lien đương cai Thái tuế…. Vương hành khiển chí đức tôn thần, bản chủ châu huyện, Thành hoàng tôn than, bản cảnh đương cai xá lệnh thủ thổ chi thiết minh thần, môn thừa hộ úy, tỉnh táo long quan giám sai sứ giả, kiên lao địa thần. Pháp duyên hữu cảm, vô lượng thần kỳ.

          Thị thành thị phàm, viết u viết hiển.

Duy nguyện:

Lai lâm pháp hội chiêm ngưỡng Thế tôn, thủ hộ gia ( từ) đường chứng trình công đức.

 

Hương hoa thỉnh

Nam mô :

Vân lai tập bồ tát ma ha tát ( 3 lần )

Ân cần phụng thỉnh, Phật , Pháp, Tăng, Tam bảo thiên địa, thủy vạn linh lượng Phật Thánh dĩ từ bi. Tất thủy tân nhi cảm ứng.

Dĩ kim tín chủ…..kiền cụ hương hoa đăng trà quả thực lý đương phục hiến.

 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đát ha nga đá, pha rô chỉ đế,

Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng ( 7 biến ).

 

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô: tô rô bà da, đát tha nga đá da, đát điệt tha, án tô rô, tô rô. Bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha ( 7 biến ).

 

PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc ( 21 biến )

Nam mô : Phả cúng dàng Bồ tát ma ha tát ( 3 lần )

 

BÁT NHÃ TÂM KINH

Hồi hướng. Cúng Phật công đức…. Tự Quy.