An Trạch Khoa


Lễ phần sài về nhà mới

Nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ tam bảo

Quy mệnh kim cương kết giới chúa

A mật di đế đại minh vương

Bất vi bản thệ hộ đàn tràng

Bình xích yêu ma vô chướng ngại

Án hô lô hô lô đề sắt tra, để sắt tra bàn đà, bàn đà a mật lị đế minh hồng phần (3 lần)

Nghiêm túc đạo tràng đại bi pháp thủy, nhuận chiêm bát đức thanh tịnh thập phương. Ngưỡng bằng đại chúng đồng thanh phúng tụng.

Án bạt chiết na sa di hồng phấn (3 lần)

Tả - Thiết dĩ. Đàn tràng ký thiết, Thánh chúng quang lâm an trấn ngũ phương, đăng trừ chư uế.

Phụng thỉnh a mật nị đại đế khu trừ tà tý chi băng tiêu, cung bằng quân trà lợi minh vương , điễn diệt yêu tinh trì tuyết tán, phần âm khởi sứ kim trung chấn động ư sơn xuyên, pháp lạc ô thời ngọc kệ, tiêm kinh ư thiên địa., thiết nụ chư phương cấm kỳ thử xứ long thần linh vô phố úy chí tâm rất hữu gia trì chỉ lực thiêu trừ tà khí, trảm tận mộc nương. Giáo hữu an úy thổ địa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Hữu – Thổ địa thần linh tuân Phật sắc

Bất vi phàm khẩn hộ đàn tràng

Tả - Ngã kim phúng tụng diệu gia trì

Thứ sử cảm thông sinh hoan hỷ

Nam – mô: Tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô, độ rô địa vĩ tát bà ha (3 lần)

Hữu – Thiết dĩ đàn tràng túc khả cung nghinh hiền

Thánh dĩ lai lâm, pháp sự nghiêm trần tất tạ, danh hương nhi biến đạt, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng. Thập phuong Tam – bảo, tứ phủ vạn linh tất trượng chân hương phổ đồng cúng dàng.

Tả - Tư thần cẩn tấu: Việt Nam quốc …, tỉnh …, quận …, phường …, phố …, gia số …,trạch chủ …, tuổi …, hiền thê …, nam tử …, nữ tử …

( Nếu có động thổ thì đọc câu trong gạch dưới)

Thiết lư hưng công động thổ kết cấu (gia, từ, tư) đường

Dục trừ hung nghiệp dĩ tiềm tiêu, viên thiết đàn nghi nhi hương tạ, cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền, thỉnh pháp sư tựu vu gia sứ, tu thiết kỳ an khánh trạch phần sài, sát thổ pháp đàn, nhất duyên tuân hành khoa phạm tiên diễn nghi văn, kỳ gia trạch dĩ bình an, sử hung ương chỉ trảm diệt. Như – Lai giáo hữu nhiên hương chân ngân cẩn đương trì tụng.

Hữu – Dục đạt chư tôn trình cúng dàng.

Tiên bằng ngũ phận biểu hương truyền

Tả - Thánh phảm quýnh cách dĩ nan thông

Trượng thủ chân ngôn thân cúng dàng

Nam – mô Tam mãn đá một đà nẫm

Án phạ nhật la nghê đã sa hạ (3 lần)

Hữu – Thiết dĩ hương đăng chỉnh túc , đàn giới tinh nghiêm, ân cần nhất niệm phàm tình, triệu tập vạn linh chi Thánh chúng. Kim tắc pháp chuyên dĩ bị, phạm bối tuyên dương, ngưỡng vọng uy quang phỉ lâm pháp tịch.

Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng

Tả - Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Chư  tôn hiển thánh nguyện văn chỉ

Hữu – Nhất biến gia trì triệu thập phương

Thị nhật kim thời lai gián phó

Nam – mô: bộ bộ đế lị già lị đá lị đát đá nga đá gia (3 lần)

Pc- Thượng lại triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh.

Tả- Nhất tâm phụng thỉnh. Tâm thân viên mãn vạn đức trang nghiêm, nguyện lực độ sinh bi tâm tế khổ, thập phương vô lượng thường trụ tam bảo nhất thiết chư phật.

Duy nguyện: Bất xả từ bi, lân mẫn hữu tình giáng phó đàn duyên thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

Hữu- Nhất tâm phụng thỉnh. Thiên hoa phong túc bách bảo nghiêm thân dương chi phất sứ tận hung vương cam lộ sái, thời trừ nghiệt não. Đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn linh cảm ngũ bách danh Quán- thế âm bồ- tát.

Duy nguyện: Phàm thỉnh hữu đảo thành ý phi giao giáng phó pháp duyên, thụ tu cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

Tả - Nhất tâm phụng thỉnh. Phụng thiên tế thế thừa Phật hàng ma Uế tích kiến cương, Mạt tích cường, Đại dũng mãnh kim cương, Yết la minh vương , Cát lợi minh vương, Quyền minh vương, Đan minh vương, Nhất thiết minh vương, Tinh chư kiến thuộc minh vương.

Duy nguyện: Bỉnh trừ tà tý trảm diệt yêu ma, giáng phó phát duyên, thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

Pc- Thượng lai nghinh thỉnh, ký hạ quang lâm.

Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng

Tả- Thánh đức tòng  không  lai giáng hạ.

Nạp từ đan khổn biểu tinh cần.

Hữu- kim thời triệu thỉnh giáng hương duyên.

Lân mẫn phàm tình an pháp tọa.

Án tra ma na sa ha (3 Lần)

Pc- An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính.

Tín chủ nhiếp thân bạc cúng thượng hiền, chư tôn giám nạp biểu thành phủ thùy đan khổn, chúng đằng kiền thành lý đương phụng hiến.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Án phạ nhật na ma ha (7 lần)

Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng, phổ thí pháp giới chu chúng sinh, nhược dĩ hương hoa phả cúng dàng, duy năng thành tựu Phật công đức.

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật na ha (7 lần)

Tả- Khể thủ hòa nam chư thánh chúng, chư tư thần tướng chứng linh quan. Thần thông quảng đạo khả uy quang, Giám sát thử thời kiền đảo ý. Kim thời khải thỉnh, Hữu sứ tuyên dương, hạnh đối uy quang, Cung duy tù thính, cẩn đương tuyên đọc.

Đọc sớ xong:

Thượng lại văn sớ tuyên đọc dĩ chu sớ tấu Phật Thánh hiền dụng bằng hỏa hóa.

(tụng bát nhã)

         Đc- Bát nhã tâm kinh, quán tự tại, cố tâm vô quải ngại việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không pháp thể chu sa giới.

         Án Bật đà nô chỉ nô sa ha. (7 hc 1000 biến)

         Pc- Phục dĩ nhất phù, nhất chú bằng thiên tướng cho thần công, vạn pháp vạn linh, tạ địa tư chi uy lực, kim tắc hương tàn bảo triện phụng hiến kim bôi, tịch nhiên bất kiến kỳ hình, thúc nhĩ mặc chi, kỳ trạng, vân sa dũng lượng âm dương biến hóa dĩ thăng bằng, Phong mã bôn trì tinh hỏa, dịch truyền nhi tấn tốc các hoàn kỳ vị mẫu chí khể vi, hậu hữu hành trì, tất giai toàn tập.

         Phục nguyên bá uy bá đức, trượng phù nhân vật dĩ bình an, lai phúc lai tường, bảo hựu gia môn nhi cát khánh vị như thượng lương duyên, niệm thập phương Tam thế Phật, chu tồn Bồ-tát ma ha tát, Bát nhã ba la mật.

         Thượng lai hiến cúng công đức vô ngần lương nhân, Khể thù hòa nam Tam tôn thánh chúng.

(Bài này dùng an trạch nhà thờ họ ông Tổ nghề nghiệp)

Nhất tâm phụng thỉnh: Tam hoàng ngũ đế tứ Thánh lục sư, Tư thương cổ lịch, Đại chi chân truyền, cập đương thế phụng tông, chi chính giáo.

Cung duy: Tiên Thánh, tiên hiền, tiên se liệt vị nhất thiết Thánh chúng.

Duy nguyện: Âm phù tuệ lực, mất tứ ân quang, giáng phó pháp diên, thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

Nhất tâm phụng thỉnh: Sĩ nông công cổ kinh doanh chi đắc lộc, đắc danh, nghệ thuật tầm đang, mãi mại chi lợi đắc lợi thị.

Cung duy: Chư vị tiên sư truyền đạo, truyền giáo, truyền pháp, truyền thuật liệt vị chân sư.

Duy nguyện: Bất vi sở thỉnh, lần mẫn hữu tình, giáng phó pháp diện, thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

Nhất tâm phụng thỉn: Tạp chư khúc Bác tiền triều tương kế ư đương, triều du mạt kĩ dân, tiên giác vĩnh thùy ư hậu giác.

Cung duy: Bách công kỹ nghệ, liệt vị tiên sư, chiêu đãi đồng tử, tiến lộc lang quân, gia đường hương hỏa phụng sự đẳng thần.

Duy nguyện: Sinh đài tể tế, tiến lộc đa đa Giảng phó pháp diên thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh