Cúng gia tiên


Khoa cúng gia tiên

(Xám tạ từ đường)

Hướng phụng hiến cúng dàng tiên tổ, cập tông môn tử hiếu chí thành, nghinh tổ đức, nguyện kỳ tiên tổ giáng đường tiền, bảo hộ tử tôn đá cát khánh tứ thòi bát tiết hương thiên duyên.

Án bắc đế tra sa ha (3 lần)

Thiết dĩ: Từ đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần lự bài biện tri phật nghiêm, khủng vãng lai chi câu uế, bằng tư pháp thủy, quán sái tổ đường (gia đường).

         Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đường trì tụng.

         Nhất bát thanh lương thủy,

         Quán xái tận tiền đường,

         Cung thỉnh tổ tiên giáng

         Tất nhiên thường thanh tịnh.

         Án tra ma la thiện thần la địa tra sa ha,

         Nam mô: Li cấu địa Bổ-Tát Ma ha tát (3 lần)

         Cung văn: Ấm phương truyền tụ tri tỉnh xuất nhu hương đạo yến thúc diền sinh nhân cu thiên địa chi hương đạo yến thức diền sinh nhân cư thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.

         Cung duy: Tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tông môn ân cần thế nghiệp gia thanh trung hậu di quyết ôn mưu yến dực. Trường lưu ư phong kỷ, thích kỷ lạc thổ hạc cao, cửu luyến ư trà hình, thiết tụ mộ bản đồng căn, kha diệp trung khan hướng mậu, cảm dụng lễ nghi tận vật, phi phong thức ngụ chs thành, dục cầu bảo an cơ mưu duệ. Tu bằng cảm cách ư tiên linh, tư nhân (xuân, hạ, thu, đông) (ngày giỗ hay ngày lễ) Đồng tộc (đồng gia) phụng nghinh, cung trần phỉ lễ mặc ngụ đan thành, phụng vong tổ tiên giám cách.

         Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

         Nhất chuyện bảo hương cung kính lễ,

         Nguyện kỳ tổ đức tác chứng minh,

         Nhật nhật tử tôn đa cát khánh

         Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.

         Nam-mô: Hương cúng dàng tổ tiên Bồ-Tát ma ha tát (3 lần)

         Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật gia tộc yếu nghinh, xuyên kỳ tổ đức giáng uy nghi.

         Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng

         Nam-mô: Bộ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia (7 lần)

         Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

         Ngưỡng kỳ tổ đức tất văn chi

         Kim bằng Tam-bảo lực gia trì

         Thử nhật kim thời lai dáng phó

         Án chi linh sa ha (7 lần)

         Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh

Hương hoa thỉnh

         Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu nhật nguyệt. Quang chiếu thập phương, nhân chỉ hữu tổ tông, lưu thùy vận thế, từ đuòng hương hỏa.

         Cầu kinh sảng di lai lâm, hương khí đan thành, bằng tổ tông nhi chiếu giám, phàm tâm cẩn bạch tuệ nhãn giao quan, ngôn niệm thiết vi nhân tử, cảm hạ tông thôn, ngưỡng càn khôn phụ tải chi ân, cảm tôn tổ tài bồi chi ấm, dục cầu bảo an miêu duệ, tu bằng cảm cách tiên linh, cung duy vật bản hồ thiền, Nhân bản hồ tổ, thế bất lăng vong, tộc ư tư tụ, dịch thế chi tông, tông điều, tuy viễn, dĩ tự trung tư, thiên tu chi công đức do tồn, bất thăng vĩnh mộ sơ thủy đồng căn cộng bản, nhi tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân chỉ, hữu môn hữu bộ.

         Cung thỉnh: Gia tiên cao cao tổ khảo cao cao tổ tỷ nhất thiết liệt vị tôn linh, phục hổi từ sở tả vị hữu chiêu, ức Niên chi sảng, thúc bằng, ai hồ kiến, kháo hồ văn, dịch thế chi tinh thần, dĩ tụ cung trần phỉ lễ mạch ngũ đan thành.

         Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó tổ đường ( gia đường) chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh

         Nhất tâm bái thỉnh: Công cao quảng đại đức thụ tài bồi tủ tôn khang cát dĩ hưng long, đức thuộc tổ tiên chi hữu chuẩn

         Cung duy:  Gia tiên, tiên linh bản phái , hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thụ lập, văn vọng luwu truyền, dư thanh đồng cẩm, thức lễ mạc khiêm.

         Gia tiên khí số chung anh , tài năng tế mỹ , nhất thiết liệt vị chư tổng tông.

         Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ tử tôn giáng phố tổ đường (gia đường) thụ tu cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

         Nhất tâm bái thỉnh: Tiên tổ liệt vị căn thâm mạt mậu đức hậu lưu quang, nghi chỉ thiệu bồi, tích thế chi âm công thương tại, nhưng tồn bằng tịch tục cổn dĩ dư thanh do truòng xuân tam chi thủ bảo, hữu tâm cảm cách tổ đức lưu phương.

         Cung duy: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị.

         Duy nguyện: Đức hậu trường lưu, thiên vạn cổ, Giáng phó từ đường ( gia đường) thụ tư cúng dàng

         Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính.

         Gíao hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

         Tổ đức lưu quang lai giáng phó,

         Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà,

         Tùy phương ứng hiện biến quang minh,

         Nguyện giáng từ đường (gia đường) an vị tọa.

         Nam mô: an vị tọa Bồ-Tát ma ha tát ( 3 lần)

         Phục vọng: Tổ tiên , nhất thiết liệt vị chân linh Đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quang giáng tổ đường (gia đuòng) tụ kỳ lễ vật giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô: Tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng.

 

CAM LỘ THỦY CHÂM NGÔN

         Nam mô: Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, Bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. ( 3 lần)

         Nam mô: Phổ cúng dàng Bồ-Tát ma ha tát. (3 lần)

         Thượng lai lễ thỉnh gia tiên dĩ tất sở hữu sớ văn cẩn đuong tuyên đọc (không có sớ đọc đường Phục Vọng)

         Tuyên sớ (xong)

         Thượng lai văn sớ dụng bằng hỏa hóa, đọc đường – Phục Vọng

 

BÁT NHÃ TÂM KINH

         Quán tự tại: Cố tâm vô quải ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

HỒI HƯỚNG

         Lễ cúng gia tiên công thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chu chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Bồ-tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lưu tính hải.

         Nam mô sa bà Thế giới Tam giới đạo su tứ sinh từ phụ, Nhân Thiên Giáo chủ thiên bách ức hóa thân, Bản sư Hòa thượng Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

 

TỰ QUY

(Tín chủ kiền thành tạ lễ gia tiên tam bái)

 

 

VĂN KHẤN GIA TIÊN

Cúi nghĩ rằng:

         Vừng nhật nguyệt, mười phương rạng rỡ.

         Đức tổ tông muôn thuở sáng ngời

         Ngửa trông phúc ấm nối đời,

         Khấn thần thần lại ngự nơi từ đường,

         Để con cháu lửa hương phụng sự

         Nghìn năm sau, xuân tự thu thường

         Băn khoăn tự chỉ phê hoàng

         Hôm nay con cháu sửa sang kính mời

         Kính thiết lễ triệu nghinh an vị

         Nước thần thông tẩy uế khai quang

         Mừng ngày (xuân, hạ, thu, đông) vừa sang

         Gần xa tụ hội họ hàng đông vui

         Ơn trời đất cao dày che chở

         Ơn tổ tiên phù hộ độ trì

         Ơn nhờ đức phật từ bi

         Ơn nhờ thánh chúa thần kỳ chứng soi

         Cây vững cỗi vững chồi xanh lá

         Nước trong nguồn bể cả sông sâu

         Chữ trung chữ hiếu làm đầu

         Ai không tâm niệm vì đâu có mình

         Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ

         Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

         Trẻ già trai gái yên lành

         Họ hàng thịnh vượng gia đình thêm xuân

         Buổi sơ khai một ngôi thủy tổ

         Đời nối đời chia hộ chia chi

         Cây cao bóng cả sum suê

         Lá rơi về cội người về tổ tông

         Nghìn thu sau nối dòng mãi mãi

         Ai trồng cây ta hái quả ngon

         Vậy nên dạy cháu khuyên con

         Vun bề tổ trạch giữ tròn gia thanh

         Trong gia đình trên dưới bình thuận

         Trong họ hàng bách nhẫn thái hòa

         Xuân về thắm trổ muôn hoa

         Non sông gặp hội ơn ca thái bình

         Nay buổi kính lễ thành bái tạ

         Chư tiên linh trở lại từ đường

         Tả chiêu hữu mục theo hàng

         Tinh anh hội tụ khói hương phụng thờ

         Tuy nén hương đơn sơ lễ nhỏ

         Xin lượng trên thấu tỏ lượng tình

         Nguyện cầu tứ phụ vạn linh

         Thập phương tam bảo chứng minh hộ trì

         Cầu tiên tổ uy linh giảm cách

         Bảo tử tôn xuân vĩnh thọ truòng

         Khẩn thiết chí thanh, chí tâm bái tạ

         Tử tôn thành tâm bái tạ.