Cúng thí thực


Lời bạch cúng thí thực

LỜI BẠCH CÚNG THÍ THỰC

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

Hôm nay, ngày.....tháng....năm....tín chủ con là.........................ở số nhà......, phố........., phường.................., quận........., tỉnh.................., đại vì.....sửa lễ hương hoa quả thực, lễ vật chi nghi..........cúng dàng chư Phật chư Bồ-Tát chư Thánh hiền.

Đến đây tạ lễ khao thỉnh chúng sinh

Xin Đại thánh Át Nan Tôn Giả,

Dẫn linh hồn sáu giả chúng sinh,

Mười phương tập loại hữu tình,

Dắt dìu tới sự chứng minh đàn tràng,

Cam lộ thủy hai hàng nam nữ,

Trai soạn bầy hưởng thụ thùy tâm,

Mông ân đại sĩ dáng lâm,

Tiếp lên tịnh hóa sinh liên đài,

Nay tín chủ.....chọn ngày giờ tốt,

Lễ vật dâng gọi chút tiễn đưa,

Hỡi ôi! Thiên hạ bốn phương,

Nghe văn thí thực mười phương cô hồn,

Thương trung hạ đẳng từ tôn,

Các chúng cô hồn ở khắp mọi nơi,

Giầu có sang, cả, đều mời,

Chợ quê bách tính gái trai đẳng hồn,

Thượng thừa Tam-bảo chí tôn.

Mở đường phương tiện độ hồn chúng sinh,

Tín chủ...........lễ bạc lòng thành,

Thỉnh hồn lễ Phật nghe kinh Pháp đàn,

Bây gờ hồn tới đàn tràng,

Có chăng manh áo thoi vàng kim ngân,

Gọi là một chút cúng dàng chúng sinh

Nam-mô: Đức Phật chứng minh (3 lần)

CÚNG THÍ THỰC ( Cúng cháo)

Nam-mô: Đại Thánh khải giáo Át nan đà Tôn giả tiếp dẫn chúng sinh: Đông, Tây, Nam, Bắc tứ duy thượng hạ, nam nữ đẳng chúng, thập loại cô hồn, đông lai thụ cam hộ vị . (3 lần)

Chiến đàn hải ngoạn, lô nhiệt minh hương, Da-du tử mẫu lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương, chí tâm kim tương, nhất chú biến thập phương.

Nam-mô: Hương vân cái Bồ-Tát ma-ha-tát. (3 lần)

Hương hoa thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Pháp giới lục đạo, thập loại đẳng chúng cô hồn, Diện Nhiên đại sĩ, sở thống lĩnh giả, bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo thụ mộc, lị mị vòng lượng, Trễ phách u hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc đẳng chúng, phổ cập trận vong chiến sĩ, đồng bào tử nạn, nhất thiết đẳng chu oan hồn.

Duy nguyện: Thừa Tam – bảo chi diệu lực, trượng bí mật chi châm ngôn, thử nhận 9 dạ kim thời lai lâm pháp hộ.(3 lần)

Nam-mô: Lâm pháp hội Bồ-Tát ma-ha-tát.(3 lần).

Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành,

Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn,

Cô hồn nhược yếu sinh tịnh độ,

Thính tụng Hoa Nghiêm tứ cú kinh,

Nhược nhân dục liễu trì,

Tam thế nhất thiết Phật,

Ứng quán pháp giới tính,

Nhất thiết duy tâm tạo.

PHÁ ĐỊA NGỤC CHÂN NGÔN\

Án già ra đế da sà bà ha. (3 lần)

PHỔ TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN

Nam-mô: Bộ bộ đế lỵ già lỵ đá lỵ đát, đá nga đá da.( 3 lần)

GIẢI OAN KẾT CHÂM NGÔN

Án tam đà la già đà sa bà ha. (3 lần)

Nam-mô:

Đại phương quảng Phật Hoa-nghiêm minh.

Nam-mô: Thường trụ thập phương Phật.

Nam-mô: Thường trụ thập phương Pháp.

Nam-mô: Thường trụ thập phương Tăng.

Nam-mô: Bản sư Thích ca Mâu ni Phật.

Nam-mô: Minh dương cứu khổ Địa-Tạng-Vương-Bồ-Tát.

Nam-mô: Khai giáo át-nan-đà Tôn giả.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Quy y Phật Lưỡng túc tôn.

Quy y Pháp Ly dục tôn.

Quy y Tăng chúng trung tôn.

Quy y Phật kính.

Quy y Pháp kính.

Quy y Tăng kính(3 lần)

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

Giai dao vô thủy tham, sân, si,

Tồng thân, khẩu, ý, chi sở sinh,

Nhất thiết Phật tử giai sám hối,

Hữu tình sở tạo chư vọng nghiệp.

Giai do vô thủy tham, sân, si,

Tòng thân, khẩu, ý chi sở sinh,

Nhất thiết cô hồn gia sám hối.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

Phật đạo vô thương thệ nguyện thành,

Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ.

Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn.

Tự tính pháp môn thệ nguyện học.

Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành.

DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂM NGÔN

Án bát la, mạt lân đà, nãnh sa bà ha, (3 lần )

Diệt nghiệp chướng chân ngôn.

Án A rô lắc kế sa bà ha. (3 lần)

KHAI YẾT HẦU CHÂN NGÔN

Án bộ bộ đế, lị gì lị đa lị đát đá nga đá ha. (3 lần)

TAM MUỘI DA GIỚI CHÂN NGÔN

Án, Tam muội ra tát đỏa phạm.(3 lần)

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam-mô tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng. (7 lần)

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam-mô tô rô bà rạ, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô bát la, tô rô bát la, tô rô sa bà ha.( 7 lần)

NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN

Án tông tông tông tông.( 3 lần)

NHŨ HẢI CHÂN NGÔN

Nam-mô tam mãn đá một đà năm án tông. ( 3 lần)

Nam-mô Đa bảo Như Lai

Nam-mô Bảo thắng Như Lai

Nam-mô Diệu sắc thân Như Lai

Nam-mô Quảng bác thân Như Lai

Nam-mô Li phố úy Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Vương Như Lai. ( 3 lần)

Thần chú gia trì tịnh pháp thực

Phổ thí hà sa chúng Phật Tử

Nguyệt giai báo mãn xả xan tham,

Tốc thoát U minh sinh tịnh độ,

Quy y Tam-bảo phát Bồ -đề

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo.

Công đức vô biên tận vị lai.

Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực,

Nhữ đẳng Phật tử chúng

Ngã kim thí nhữ cúng,

Thử thực biến thập phương,

Nhất thiết Phật tử cộng,

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập Ư nhất thiết,

Nhữ đẳng dữ phật tử,

Giai cộng thành phật đạo

Thần chú gia trì pháp thị thực

Phổ thí hà sa chúng hữu tình

Nguyệt giai báo mãn xả xan tham,

Tốc thoát U minh sinh tịnh độ,

Quy y Tam- Bảo phát Bồ-đề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo.

Công đức vô biên tận vị lai.

Nhất thiết hữu tình đồng pháp thực

Nhữ đẳng hữu tình chúng,

Ngã kím thí nhữ cúng

Thử thực biến thập phương,

Nhất thiết phật tử cộng,

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thiết,

Nhữ đẳng dữ cô hồn,

Giai cộng thành Phật đạo.

THÍ VÔ GIÁ THỰC CHÂN NGÔN

Án mục lực lăng sa bà ha ( 3 lần )

PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật là hộc ( 7 lần )

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán-tự-tại Bồ-Tát, hành thâm Bát-nhã-ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thị, tưởng, hành, thức, diệc, phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cầu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thu, vô tưởng, hành thức, vô nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý , vô dắc, thanh, hương, vị, súc, pháp, vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử trận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô chí diệc vô sắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ-đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật da cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngoại cố, vô hữu khủng phố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A-lốc-đa la tam miệu tam Bồ-đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú thị đại minh chú, thị vô thượng chú thị vô đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ-đề tát bà ha.

Ma ha Bát nhã ba la mật đa

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

Nẵng mô a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lỵ đô bà tỳ, a-di ly, đá tất đam bà tỳ, a di lỵ đá tỳ ca lan đế, a di lị đá tỳ ca lan đá, già di nhi già, già na chỉ đá ca lệ sa bà ha ( 3 lần).

PHỔ HỒI CHƯỚNG CHÂN NGÔN

Án sa ma la, sa mạ la, di ma nẵng, tát cáp la ma ha, thích cáp la hồng ( 3 lần)

Nguyện chú cát tường, dạ cát tường, chú dạ lục thời hằng cát tường giả.

Nguyện chư Thượng – sư ai nhiếp thụ

 Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thụ.

Nguyện chư Hộ pháp thường ủng hộ.

Tứ sinh đăng bảo địa, tam hữu thác hóa liên trì, hà sa ngã quỷ chứng tam hiền, vạn loại hữu tình đăng thập địa.

Nam-mô sinh Tịnh-độ Bồ-tát, ma ha tát(3 lần).

HỒI HƯỚNG

Thí thực công đức, thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, thập phương tam thế nhất thiết Phật. Chư tồn Bồ-tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải.

Nam-mô: Sa bà Thế giới đạo sư tứ sinh từ phụ nhân thiê Giáo chủ, Thiên bách ức hóa thân, Bản sư Hòa Thượng Thích ca mâu ni Phật. ( 3 lần).

TỰ -  QUY

Tự quy – y Phật, đương nguyện chúng sinh,

Thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. ( 1 lễ)

 Tự quy – y Pháp, đương nguyện chúng sinh,

Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải (1 lễ)

Tự quy – y Tăng, đương nguyện chúng sinh,

Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại(1 lễ).

HÒA NAM THÁNH CHÚNG

Nguyệt dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất - thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật Đạo