Lễ tạ thần linh


Lễ tạ thần linh

Chắp tay ngang ngực, lễ hoặc vái 4 vái

Nam-mô A-Di-Đà-Phật.(2 lần)

    Nam-mô Bản sư Thích ca Mâu ni Phật.

Hôm nay........ngày........tháng..........năm.....

Kim thần tín chủ con là..............( cùng vợ, chồng, em, các con, dâu, trai, gái, rể, các cháu chắt nội ngoại) ở nhà số.... ......phố.............phường...........quận.............tỉnh..........

Nhân vì có vong linh................... an táng tại thôn................. xã..............

Tiết thanh minh, lễ tại đầu năm, cuối năm, tạ mộ.

Khẩn tên các chân linh về nơi an táng,

Lễ tiết xuân........, hạ........, thiên tiến lễ...........

Cẩn cụ tu thiết, hương, hoa, đăng, trà, quả, thực phù tửu hùng kê, phù lưu, thanh tước kim ngân vàng bạc( mũ+mưa+ quần áo...)

Cung thỉnh: Thừa thiên hiệu pháp Quang thái hậu.

Thổ quang, Thổ địa                        Tổ thần

Địa kỳ, địa mạch                             Tôn thần

Long mạch, phong thủy                  Tôn thần

Nhị thập tứ sơn                                Tôn thần

Nhị thập tứ hướng                            Tôn thần

Nhị thập bát hướng                           Tôn thần

Ngũ phương phủ mộ                         Tôn thần

Đạo lỗ thần quan                              Tôn thần

Thần linh chúa đất                            Tôn thần

Chư tước, huyền vũ cai quản sứ        Tôn thần

Chư vị đẳng thần an vị tọa,

Chấp thủ lễ vật, hương, hoa, đăng, trà, quả, thực phù tửu hùng kê, phù lưu, thanh tước kim ngân vàng bạc( có gì khấn cái đó)

Phẩm vật, lễ nghi tịnh thủy, lễ bạc tâm thành.

TIẾN TỬU

Nhất tuần thượng thực. Sơ hiến ẩm tửu.

Nhị tuần thượng thực. Á hiển ẩm tửu.

Tam tuần thượng thực. Trung hiến ẩm tửu.

Tửu dĩ tam tuần.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam-mô: Tát phạ dát tha nga đá phạ rô chỉ đế

Án tam bạt la, tam bạt la hồng. ( 3 lần)

CAM LỘC THỦY CHÂN NGÔN

Nam-mô: Tô rô bà da, đát tha nga đá ra, đát thiệt tha,

Án tô rô, tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha ( 3 lần)

                            PHỔ CÚNG DÀNG CHÂ NGÔN

Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật la hộc. ( 3 lần)

Nam-mô: Thanh hương Địa Bồ-tát, ma ha tá (3 lần)

Chư vị đẳng thần, chấp thủ lễ vật,từ bi gia hộ, độ cho phần mộ chư chân linh Gia Tiên Tiên Tổ chúng con được siêu sinh tịnh độ.

Cụ ông họ, tên................. giỗ ngày.....cụ bà họ, tên................ giỗ ngày ........... cha .....................mẹ....................

Được nương tựa, an vị tọa, đẳng xứ chư thần, tại nghĩa trang............ cánh đồng................... thôn............xã..............huyện............... tỉnh..................

                                              TIẾN MÃ

Mục tiêu Tôn giả, đại từ bi,

Tào tác trung nguyên huyết bồn trì.

Thành cảnh mục tiên lai chứng giám,

Vũ lâm sứ giả trưởng Minh Y.

Thiêu chỉ thành khôi, ôi thành sắc.

Hỏa quang tam muội, biến tùy nghi,

Cấp phó chân linh..... lại thụ dụng.

Vô danh ngoại quỷ, cước trừ chi. ( 3 lần)

Thanh chỉ biến vi Thanh Y. Xích chỉ biến vi Xích Y

Bạch chỉ biến vi Bạch Y Hắc chỉ biến vi Hắc Y

Hồng chỉ biến vi Hồng Y. Đẳng các sắc biến tùy nghi

Án phạ nhật, Hoa không Minh,

Tài mã lai thành hình sa ha. ( 3 lần)

                                             HỒI HƯỚNG

Lễ tạ mộ công đức thù thắng hạnh.........

Tự Quy

  1. LỄ LÀM NHÀ ĐỘNG THỔ

( Khai móng, đổ trần, cất nóc, điền hoàn long mạch)

Nam-mô A-Di-Đà-Phật.(3 lần)

Kính lễ Hoàng thiên hậu thổ chư vị quan thổ công, thổ địa,thần linh chúa đất, chủ vị ngũ phương thần long mạch, chư vị Đẳng thần Tôn thần bản xứ.

Hôm nay, ngày...... tháng........năm...........Trạch chủ con là .......... tuổi..........Có thửa đất tại địa điểm.......... số nhà............. ngõ.........xóm........... phố........ phường.......... quận.......... tỉnh...............

Hôm nay ngày lành tháng tốt. Thành tâm tu tiết hương hoa, đăng, trà, quả thực, phù tửu, lễ mặn, lòng thành, kính dâng bày ra trước án.

Kính xin chư vị thần linh, gia ân soi xét cho phép được động thoorkhai móng( hoặc đổ trần cất nóc, sửa chữa làm nhà gì thì khấn đấy).

Tín chủ: Cung thỉnh Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần.

Ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương.

Ngài thỉnh phúc Táo quân, chư vị Thần linh địa chúa long mạch, các vị Thần linh cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin: Giáng lâm trước án hiến hưởng, phẩm vật lễ nghi bất túc, ngài chứng giám lòng thành, đại xá cho gia đình chúng con được phép khai móng làm nhà. Âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm, độ cho chúng con được may mắn thuận lợi, vô hạn, vô ách chủ, thợ được bình an vô sự, cửa nhà được thành công tốt đẹp gia đình an lạc, hạnh phúc, con cháu hiền hòa, hiếu thảo, lộc tài vượng tiến, công danh thành đạt.

Dãi tâm lòng thành cúi xin chứng giám.

                                                                                         Cẩn cáo

Lễ khai móng gồm có: Xôi, gà, rượu, hoa quả, đèn, nến. Cuốc 5 nhát giữa nhà, thông thủy. Cuốc 4 góc nhà mỗi góc 3 nhát. Đào móng từ đằng sau hất về đằng trước thì làm ăn tiến lên. Sắm lễ đổ trần: như trên, đổ 5 xô vữa giữa nhà, 4 góc nhà, mỗi góc đổ 4 xô vữa bê tông.

Lễ điền hoàn long mạch:

Sắm lễ:như khai móng 5 con chỉ ngũ sắc, 1 gói ngũ vị hương. Đun ngũ vị hương cho nắm gạo nếp đun xong chắt lấy nước, thắp 7 nén hương trên xoong đặt cạnh mâm lễ, hết tuần hương rồi đem lễ điền hoàn. Đào 4 góc nhà 4 cái hố, 1 hố chính giữa, mỗi hố đổ 7 gáo nước ngũ vị hương, còn đổ tất vào hố giữa, giải kim chỉ ngũ sắc vào hố giữa.

  1. ĐIỀN HOÀN ĐỊA MẠCH

    Pc –   Chí tâm đỉnh lễ, cửu thiên Thượng đế, Thánh chúng, cập chư tư Minh vương chúa tể, Địa vương thần kỳ. Nhất tâm kỳ khẩn đảo, tận giáo ty. Bảo an các sứ cộng thùy phục, lý vĩnh dân, đại đức bản tôn Địa tạng Vương Bồ-tát ma ha tát.

   Tả-  Khâm duy ngũ phương địa hoàng Kỳ.

          Thần trí khôi khôi bất khả ngôn

  Hữu-  Lục biến cửu châu, huy tự chu.

             Công bằng ngũ nhạc, chốn côn lưu.

Tả-        Sơn xuyên sứ sứ hồi thiên chúng.

              Phòng thủy trùng trùng đáo hải môn.

Hữu-      Ngã đẳng kiền thành cung kính lễ.

               Hoàng thùy phúc lộc Vĩnh trường tồn

Pc- Thiết dĩ pháp duyên khảo thuyết cung nghinh. Hiền thánh dĩ lai lâm, địa trạch an bài, thảo Đăng yên phận nhi thủy thích, tu bằng pháp thủy, quán sái hương duyên, phù thủy giả, phái xuất khê tào, nguyên lưu vạn lý, đông tây trách thủy, đắc lợi lạc, phương ngung đại thiểu chiêm nhu, các các ư sứ sứ.

Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tả-       Hiệu hiệu kim ba hàm ngọc trản

           Phi phi bạch lộ tán quỳnh tương

Hữu- Kim bằng bí ngữ lực gia trì

        Biến trái đàn tràng tất thanh tịnh.

Án Bắc đế tra, thiên thần la na, địa tra sa hạ. ( 7 lần)

Pc- Thiết dĩ, Hồng môn vĩ phán, bản cổ sơ khai, định tam tài tạo hóa chí công, chu toàn ngũ thể bẩm nhất khí huyền linh chỉ diệu, la liệt vạn phương, - Thế giới tự nhiên, các định dĩ di thế hữu thường tuyên, bất nhi chú thái ư kim niên, nguyệt nhật thời, hoặc kiến hoặc danh, sư kinh động địa lũy thế vu kim, khủng nhân sở phạm, dục miễn an toàn phong thổ, cung tạ bội hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, cánh kỳ ư bảo hiểu.

Tả- Cung văn:

    Giới hương định hương giữ tuệ hương.

    Giới thoát, giải thoát chí kiến hương.

Hữu- Quang minh vân đài biến pháp giới.

Phụng hiến gia trì lực, tín nhiệm, tín thành tựu.

Lực hàm dong, mãn túc ư trần thiểu, dĩ thư bảo hương, phổ đồng cúng dàng, lục tự tại, ngũ nhân chủ chi, đại thánh đại từ. U minh Giáo-chủ Địa-tạng-vương Bồ-tát, bảo hương cúng dàng, ngũ phương ngũ thiên Thánh đế quân, đương phương Thổ địa, Thổ phù Thần kỳ, nhị thập tứ long, đại mạch Thần quan, Thanh long bạch hổ, thổ bá thổ hầu, thổ Mãnh, thổ trọng Thần quan, thổ Phụ, thổ Mẫu, Thổ Lương, thổ gia thần quan, thổ tử, thổ tôn, thổ Khảm, thổ khôn thần quan, thổ kỳ ngũ phương bát quái, chư thần gia quyến thuộc.

Kim niên... vuông thành khiển. Chí đức tôn thần. Đương cảnh thành hoàng, bản thổ Đại vương,nhất thiết uy linh chu tư bộ chúng.

Chư thần cẩu tấu: Việt nam quốc............tỉnh............ quận............huyện..........phường.................phố ...................gia số.............. tuổi.........hiền thê..............nam tử........nữ tử.................

Tả- Kim bằng tốc suất, sở bị địa kỳ, địa mạch chi chung, dục miễn an linh, cung trần lễ tạ. Thủ kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh Pháp sư tựu vu gia sứ.

Tu thiết lễ hoàn địa mạch, pháp dàn nhất duyên nhi tán, Cung y khoa giáo pháp sự tuyên hành ngưỡng vọng Thánh đức dĩ lai tâm, biểu hương nhi đạt tín.

Giáo hữu thiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng

Hữu- Dĩ thử Linh thanh thần triệu thỉnh.

         Thổ thần đại mạch Nguyện Văn Chỉ.

Tả-   Ngưỡng bằng Tam-bảo lực gia trì

         Nguyện tại kim thời lai giáng phó.

Nam-mô bộ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia. ( 7 lần)

Pc- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, chúng đẳng kiền thành hiện thân bái thỉnh.

Tả- Nhất tâm phụng thỉnh: Chu toàn ngũ nhạc, thành duy vạn vật chi cơ, biến lịch chư tư, thiên sát nhất thời chi sự.

Duy nguyện: Ngũ phương ngũ đế, Hậu thổ nguyên quân, ngũ nhạc thượng thiên Thánh đế, phổ thí uy đức đại bá âm quang, giáng phó đạo tràng chứng minh công chứng.

                                                                        Hương hoa thỉnh

Hữu- Nhất tâm phụng thỉnh: Uy thừa nhượng đế.

Vận danh thái chỉ hành niên, chức trưởng nhân gian, sát tai Tường phụng sự.

Cung duy: Đương cai thái tuế...vương hành khiển. Chí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng, lý vực chân quân, nhất thiết đẳng chư bộ chúng.

Duy nguyện: Sậm sâm Vũ chí, tế tế phong lai, giáng phó hương duyên chứng minh công đức.

                                                                        Hương hoa thỉnh

 

Pc- Thượng lai triệu chứng chân ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tả- Thánh đức tòng không lai giáng hạ.

       Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

Hữu- Tùy phương ứng hiện biến quang minh.

          Nguyện giáng hương duyên an vị tọa.

               Án tra ma la sa ha. ( 7 lần)

Pc- Phục vọng thánh hiền tuy viến, phàm hữu cảm dĩ giai thông, u hiển nhược thù, cố hà cầu nhi tất ửng nguyện giám đan thành chi khẩn, Thiển thân bạc cung chi, nghi chúng đẳng kiền thành thượng hương phụng hiến, giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng.

                      BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam-mô: Tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế.

Án tam bạt la tam bạt la hồng.( 3 lần)

                     CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam-mô: Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát thiệt tha

Án tô rô, tô rô, Bát la tô rô, Bát la tô rô,sa bà ha.

                                                                            (3 lần)

Hữu- Cung duy tôn thân lân mẫn, hoàng thủy bảo dưỡng chi ân, tỷ khốn canh hoàng tại nhương cầu chí khẩn, tư bằng thánh đức, tuyên diễn chân ngôn, ngưỡng hồng đạt dực, phủ nguyện, chứng minh ư vi điểu, dục sử phương ngung chi tĩnh, khu ương diệt chi tai hung, cánh kỳ nhân vật bình an, thần linh bảo hựu, thổ phủ hưng long. Địa mạch phong đẳng, cánh Bình phục, toàn an chi nghĩa, sơn xuyên chung thấu, ích tướng sinh tham lợi, chi nguyện âm âm giao thái, chi kỳ. Tứ thời long long hồi hoàn thiện, thu vĩnh ấm. Kim thời lễ tạ sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc.

Tuyên sớ.( xong) Bát nhã tâm kinh

Quán tự tại. Cố tâm vô quải ngại, siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới

                                            HỒI HƯỚNG

Lễ điền hoàn địa mạch công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, thập phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn Bồ tát ma ha tát, ma ha tát bát nhã ba la mật, tứ sinh cử hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ công nhập tỳ lư tính hải.

Nam-mô sa bà thế giới Tam giới đạo-sư tứ sinh từ phụ, nhân thiên giáo chủ thiên bách ức hòa thân, Bản sư hòa thượng Thích ca nâu ni Phật.( 3 lần)

Tả- Kim hữu thổ sinh khí thổ phù thiểu hàm thi trung Phật tiền, tam chi hộ thần linh thổ đồng, tam chi thủy hựu trữ đăng đăng tô trà, đăng bỉ ngũ đắc dĩ tướng thông, tu luyện kim khí thành linh khí. Bồi hòa vi tân, cựu tinh.

Duy nguyện: Hoa cái sơn thần, thổ địa thẳng thần Tu tai báo ứng cấp cấp như luật lệnh.

Hữu- Đông phương già la, thanh tướng Thaí ất tường sinh điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.

Nam phương già la, xích bá tướng thiên la.

Điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.

Tây- phương già la, bạch xà thiên sắc. Khu thổ Điền hoàn thổ pháp tróc quỷ diệt hình cấp cấp như luật lệnh.

Bắc phương già la lý nghĩa thái tướng quân, Điền hoàn thổ pháp tróc quỷ diệt hình cấp cấp như luật lệnh.

Trung trung gia la thiền, khánh kim thân.

Điền hoàn thổ pháp tróc quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.

Nam-mô: Tiêu tai giáng kết tường Bồ-tát ma ha-tát. (3 lần)

7.AN TRẠCH KHOA

(Lễ phần sài về nhà mới)

Nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ tam bảo

Quy mệnh kim cương kết giới chúa

A mật di đế đại minh vương

Bất vi bản thệ hộ đàn tràng

Bình xích yêu ma vô chướng ngại

Án hô lô hô lô đề sắt tra, để sắt tra bàn đà, bàn đà a mật lị đế minh hồng phần (3 lần)

Nghiêm túc đạo tràng đại bi pháp thủy, nhuận chiêm bát đức thanh tịnh thập phương. Ngưỡng bằng đại chúng đồng thanh phúng tụng.

Án bạt chiết na sa di hồng phấn (3 lần)

Tả - Thiết dĩ. Đàn tràng ký thiết, Thánh chúng quang lâm an trấn ngũ phương, đăng trừ chư uế.

Phụng thỉnh a mật nị đại đế khu trừ tà tý chi băng tiêu, cung bằng quân trà lợi minh vương , điễn diệt yêu tinh trì tuyết tán, phần âm khởi sứ kim trung chấn động ư sơn xuyên, pháp lạc ô thời ngọc kệ, tiêm kinh ư thiên địa., thiết nụ chư phương cấm kỳ thử xứ long thần linh vô phố úy chí tâm rất hữu gia trì chỉ lực thiêu trừ tà khí, trảm tận mộc nương. Giáo hữu an úy thổ địa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Hữu – Thổ địa thần linh tuân Phật sắc

Bất vi phàm khẩn hộ đàn tràng

Tả - Ngã kim phúng tụng diệu gia trì

Thứ sử cảm thông sinh hoan hỷ

Nam – mô: Tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô, độ rô địa vĩ tát bà ha (3 lần)

Hữu – Thiết dĩ đàn tràng túc khả cung nghinh hiền

Thánh dĩ lai lâm, pháp sự nghiêm trần tất tạ, danh hương nhi biến đạt, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng. Thập phuong Tam – bảo, tứ phủ vạn linh tất trượng chân hương phổ đồng cúng dàng.

Tả - Tư thần cẩn tấu: Việt Nam quốc …, tỉnh …, quận …, phường …, phố …, gia số …,trạch chủ …, tuổi …, hiền thê …, nam tử …, nữ tử …

( Nếu có động thộ thì đọc câu trong gạch dưới)

Thiết lư hưng công động thổ kết cấu (gia, từ, tư) đường

Dục trừ hung nghiệp dĩ tiềm tiêu, viên thiết đàn nghi nhi hương tạ, cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền, thỉnh pháp sư tựu vu gia sứ, tu thiết kỳ an khánh trạch phần sài, sát thổ pháp đàn, nhất duyên tuân hành khoa phạm tiên diễn nghi văn, kỳ gia trạch dĩ bình an, sử hung ương chỉ trảm diệt. Như – Lai giáo hữu nhiên hương chân ngân cẩn đương trì tụng.

Hữu – Dục đạt chư tôn trình cúng dàng.

Tiên bằng ngũ phận biểu hương truyền

Tả - Thánh phảm quýnh cách dĩ nan thông

Trượng thủ chân ngôn thân cúng dàng

Nam – mô Tam mãn đá một đà nẫm

Án phạ nhật la nghê đã sa hạ (3 lần)

Hữu – Thiết dĩ hương đăng chỉnh túc , đàn giới tinh nghiêm, ân cần nhất niệm phàm tình, triệu tập vạn linh chi Thánh chúng. Kim tắc pháp chuyên dĩ bị, phạm bối tuyên dương, ngưỡng vọng uy quang phỉ lâm pháp tịch.

Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng

Tả - Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Chư  tôn hiển thánh nguyện văn chỉ

Hữu – Nhất biến gia trì triệu thập phương

Thị nhật kim thời lai gián phó

Nam – mô: bộ bộ đế lị già lị đá lị đát đá nga đá gia (3 lần)

 

Pc- Thượng lại triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh.

Tả- Nhất tâm phụng thỉnh. Tâm thân viên mãn vạn đức trang nghiêm, nguyện lực độ sinh bi tâm tế khổ, thập phương vô lượng thường trụ tam bảo nhất thiết chư phật.

          Duy nguyện: Bất xả từ bi, lân mẫn hữu tình giáng phó đàn duyên thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

Hữu- Nhất tâm phụng thỉnh. Thiên hoa phong túc bách bảo nghiêm thân dương chi phất sứ tận hung vương cam lộ sái, thời trừ nghiệt não. Đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn linh cảm ngũ bách danh Quán- thế âm bồ- tát.

 

           Duy nguyện: Phàm thỉnh hữu đảo thành ý phi giao giáng phó pháp duyên, thụ tu cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

         Tả - Nhất tâm phụng thỉnh. Phụng thiên tế thế thừa Phật hàng ma Uế tích kiến cương, Mạt tích cường, Đại dũng mãnh kim cương, Yết la minh vương , Cát lợi minh vương, Quyền minh vương, Đan minh vương, Nhất thiết minh vương, Tinh chư kiến thuộc minh vương.

         Duy nguyện: Bỉnh trừ tà tý trảm diệt yêu ma, giáng phó phát duyên, thụ tư cúng dàng.

                                                                                          Hương hoa thỉnh

Pc- Thượng lai nghinh thỉnh, ký hạ quang lâm.

         Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng

Tả- Thánh đức tòng  không  lai giáng hạ.

         Nạp từ đan khổn biểu tinh cần.

Hữu- kim thời triệu thỉnh giáng hương duyên.

         Lân mẫn phàm tình an pháp tọa.

         Án tra ma na sa ha (3 Lần)

Pc- An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính.

Tín chủ nhiếp thân bạc cúng thượng hiền, chư tôn giám nạp biểu thành phủ thùy đan khổn, chúng đằng kiền thành lý đương phụng hiến.

 

 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

         Án phạ nhật na ma ha (7 lần)

         Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng, phổ thí pháp giới chu chúng sinh, nhược dĩ hương hoa phả cúng dàng, duy năng thành tựu Phật công đức.

         Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật na ha (7 lần)

         Tả- Khể thủ hòa nam chư thánh chúng, chư tư thần tướng chứng linh quan. Thần thông quảng đạo khả uy quang, Giám sát thử thời kiền đảo ý. Kim thời khải thỉnh, Hữu sứ tuyên dương, hạnh đối uy quang, Cung duy tù thính, cẩn đương tuyên đọc.

         Đọc sớ xong:

         Thượng lại văn sớ tuyên đọc dĩ chu sớ tấu Phật Thánh hiền dụng bằng hỏa hóa.

(tụng bát nhã)

         Đc- Bát nhã tâm kinh, quán tự tại, cố tâm vô quải ngại việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không pháp thể chu sa giới.

         Án Bật đà nô chỉ nô sa ha. (7 hc 1000 biến)

         Pc- Phục dĩ nhất phù, nhất chú bằng thiên tướng cho thần công, vạn pháp vạn linh, tạ địa tư chi uy lực, kim tắc hương tàn bảo triện phụng hiến kim bôi, tịch nhiên bất kiến kỳ hình, thúc nhĩ mặc chi, kỳ trạng, vân sa dũng lượng âm dương biến hóa dĩ thăng bằng, Phong mã bôn trì tinh hỏa, dịch truyền nhi tấn tốc các hoàn kỳ vị mẫu chí khể vi, hậu hữu hành trì, tất giai toàn tập.

         Phục nguyên bá uy bá đức, trượng phù nhân vật dĩ bình an, lai phúc lai tường, bảo hựu gia môn nhi cát khánh vị như thượng lương duyên, niệm thập phương Tam thế Phật, chu tồn Bồ-tát ma ha tát, Bát nhã ba la mật.

         Thượng lai hiến cúng công đức vô ngần lương nhân, Khể thù hòa nam Tam tôn thánh chúng.

(Bài này dùng an trạch nhà thờ họ ông Tổ nghề nghiệp)

         Nhất tâm phụng thỉnh: Tam hoàng ngũ đế tứ Thánh lục sư, Tư thương cổ lịch, Đại chi chân truyền, cập đương thế phụng tông, chi chính giáo.

         Cung duy: Tiên Thánh, tiên hiền, tiên se liệt vị nhất thiết Thánh chúng.

         Duy nguyện: Âm phù tuệ lực, mất tứ ân quang, giáng phó pháp diên, thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

         Nhất tâm phụng thỉnh: Sĩ nông công cổ kinh doanh chi đắc lộc, đắc danh, nghệ thuật tầm đang, mãi mại chi lợi đắc lợi thị.

         Cung duy: Chư vị tiên sư truyền đạo, truyền giáo, truyền pháp, truyền thuật liệt vị chân sư.

         Duy nguyện: Bất vi sở thỉnh, lần mẫn hữu tình, giáng phó pháp diện, thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

         Nhất tâm phụng thỉn: Tạp chư khúc Bác tiền triều tương kế ư đương, triều du mạt kĩ dân, tiên giác vĩnh thùy ư hậu giác.

         Cung duy: Bách công kỹ nghệ, liệt vị tiên sư, chiêu đãi đồng tử, tiến lộc lang quân, gia đường hương hỏa phụng sự đẳng thần.

Duy nguyện: Sinh đài tể tế, tiến lộc đa đa Giảng phó pháp diên thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

 

 

 

 

 

8.LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG

(Dùng mở cửa hàng, khai trương công xưởng)

 

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT!

Kính lạy: Quan đương niên Hành khiển thái tuế chí đức tôn thần.

Các Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại ương

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch,

Tài thần định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

Kính lạy các thần linh cai quản khu vực này.

Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ...

Tín chủ con là: ...

Ngụ tại: ...

    Thành tâm sửa biện xôi, gà, hương, hoa, quả, lễ vật cúng dâng bày trước án. Vì tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này là (phố,ngõ, đường, ...địa chỉ) ...

         Tên hiệu cửa hàng ... ( nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn tín chủ con là: ... (Tên người phụ trách cửa hàng, Giám đốc hay thủ truỏng, cùng toàn thể Công ty).

    Hôm nay chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sanh lễ vật cáo yết tôn thần dâng cúng Bách linh cúi mong soi xét, ngày khai trương cửa hàng, khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh mại mãi tài vật giúp cho sinh hoạt.

         Chúng con xin kính mời Quan đương niên, Quan Đương cảnh, Quan thần linh, Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chúa long mạch cùng tất cả thần linh cai quản ở khu vực này.

         Cúi xin: thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, nhân vật bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

         Tín chủ lại mời ác vị Tiền chủ, hậu chủ cùng chư Hương linh y thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này, xin hãy tới đây chiêm ngương Tôn thần thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ, vận đáo hanh cương, tài lộc như gió mây tập hội.

         Giãi tấm lòng thành cúi xin chúng giám.

Cẩn cáo

 

9.KHOA CÚNG THỔ CÔNG

 

C.x- Thần linh thổ địa táo phủ Huong phụng hiến, cúng dàng chư Thánh chúng.

         Trạch chủ ... đầu thành, nghinh nghiệt thỉnh.

         Nguyện kỳ thần lực giáng hoa duyên. Các châu phương ngung sinh hoan hỉ. Khuôn phù gia trạch bảo bình an, phúc thọ vĩnh viễn diên niên.

         Tả-Thiết dĩ đàn duyên sơ khai, tịnh cúng phu trần, Duy bài biện chi trang nghiêm, khủng vãng lai chi uế chược, bằng tư pháp thủy tẩy địch trần lao, tịnh uế chân ngân, cẩn đương chì tụng.

         Hữu – Như – Lai công đức thủy, danh vị cam lộ tương,

         Nhất trích sái đàn tràng, Cấu uế tất thanh tịnh.

         Án, bắc đế tra, thiên thiền la na địa tra sa ha. (3 lần)

        

Tả- Thiết dĩ thần chủ, cung bàng ngũ phân dĩ tiềm thông, nhất khí huyền hư dụng cách, nhất tâm nhi biến đạt phu trần, dang chúc lệ xám thổ công, dục mông thần lực dĩ hộ trì, ngưỡng vọng uy linh nhi chứng giám.

Tư thời ... thiên tiến lễ trạch chủ ... tuổi ... nam tử nữ tử ...Gia số ... phố ... phương ... tỉnh ... đồng gia quyến đẳng.

         Tình chỉ kỳ vì, doanh cư thử trạch, mỗi niệm quá du, vũ cử tá doanh, vi cam cấm kỵ.

(nếu động thổ đọc câu dưới)

(Thức khởi công động thổ xúc phạm thần minh)

Viên trần nhương xám chi nghi, nguõng tích bình an chi khánh, do thị kim nguyệt cát nhật, thỉnh mạnh pháp sư tựu vu gia xứ, tu thiết kỳ an khánh trạch.

         Lễ xám thổ công, thỉnh phúc duyên sinh pháp đàn, nhất duyên tuân hành khoa phạm. Tuyên diễn chân ngôn, nguyện tứ uy quang giáng lâm pháp tích, triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tả - Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

         Ngũ phương địa chủ nguyện văn chi.

         Hữu – Nguyện bằng tam bảo lực gia trì,

                  Nguyện tại kim thời lai giáng phó.

         Nam mô: Bộ bộ đế lỵ đát đá nga đá gia (7lần)

         Cx- Thượng hai nghinh thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.

         Tả - Nhất tâm phụng thỉnh: Mệnh thừa thiên đế chức thuộc dịa tử, bảo phương ngung, trạch xá chi trung. Chấn cương giới môn đình chi ngoại.

         Cung duy, ngũ phương ngũ đế, vạn phúc phu nhân  cấp bản sứ thần linh táo phủ, tinh chư quyến thuộc.

         Duy nguyện: Bất vi kiền thỉnh lần mẫn hữu tình chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh

         Hữu – Nhất tâm phụng thỉnh: Trúc tư địa chủ, vị chấn phương ngung, kỷ cương lý chi ngũ phân, tác thần kỳ chi chúa tể.

         Cung duy, Đông phương, cưu di quân, Nam phương bất luyến quân, Tây phương lục tuất quân, thổ hầu, thổ bá quân, thổ mãnh, thổ trọng, thổ Khảm, thổ Khang, thổ Lý, thổ Tôn, thổ gia quyến thuộc.

         Duy nguyện: Đồng thừa pháp lực, vận thần uy, dáng phó đương duyên, thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

         Tả- Nhất tâm phụng thỉnh: Quyền tư lục hợp vị liệt tứ duy, khử hung ác chi tha phương, Tập trinh tường ư thử giới.

         Cung duy, ngũ phương thổ công, địa chỉ, thổ phủ thần kỳ, thanh long, bạch hổ chu tước huyền vũ thần quân, cửu cung, bát quái, tảo phủ thần linh cấm kỵ, Đẳng thần nhất thiết uy linh.

         Duy nguyện, bất xả uy quang giáng phó đàn duyên, thụ tư cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

(Nếu cúng gia tiên, đọc ba đường thỉnh bài cúng gia tiên)

         Cx- Thượng lai triệu thỉnh chân ngân tuyên dương dĩ kính, giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng

         Tả - Thần đức tòng không lai giáng hạ,

                  Khoát nhiên tâm nguyệt thính già đà.

         Hữu – Tùy phương ứng hiện biến quang minh,

                  Dáng phó gia (Tự, tù) đường an vị tọa

                  Án tra ma sa hạ (3 lần)

C.x- An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, năng linh cúng cụ, nhất nhất vô biên, thượng hiến thánh từ, phủ thùy nạp thụ, trạch chủ kiền thành thượng hương phụng hiến.

 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam – mô : Tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chi đế,

Án, tam bạt la, tam bạt la hồng ( 3 lần)

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam – mô: Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha

Án, tô rô, tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha

(3 lần)

Tả - Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng,

         Phổ thí pháp giới chư quần sinh.

Hữu – Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng,

         Duy năng thành tựu Phật công đức.

Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc (3 lần)

 

                  C.x- Thượng lai hiến cúng công đức, dĩ chu.

                  Kim hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc

                  Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, ngưỡng vọng

         Thánh từ phủ thùy thái nạp.

                  Kim hữu só văn dụng bằng hỏa hóa.

         Án bạt đà lô lê chi linh sa hạ ( 7 lần)

( Nếu cúng đăng thắp 5 ngọn đăng, bạch tiếp, không thì tạ hết)

 

 

 

 

HIẾN ĐĂNG

        

C.x Đăng phụng hiến: cúng dàng địa phủ tối u linh. Trạch chủ kiền tương. Đăng phụng hiến. Kim thời bảo điện chiếu quang minh. Trạch chủ bảo an ninh. Đại thánh phổ quang minh vương Bồ-tát. Phù đăng giả, phan hoa quan ảnh, đăng chúc giao huy hình như bắc đẩu chi quang minh, thể tựa nam tinh chi nẫn diệu, thần tiên viên đổ, tầm ảnh nhi lại hiền thánh giao quang thỉnh cầu nhi trí, dĩ thử vô sở nguyện nhi tất tòng, dĩ thử cầu hữu nhi tất ứng, thị ịch thanh phong, thấu lộ thụy đắc môn, bá tiên giả dĩ lai lâm, thiết linh quan nhi chứng giám, cung đối thần minh, đồng thanh tuyên tán.

Tả- Cẩn trì thử đăng: Cúng dàng Đông phương thánh đế thổ công địa chỉ, thổ phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phục nguyện.

Mộc đúc huy đằng diệu chấn phương,

Bỉnh trừ tai ách chí vinh xương.

Hữu – Thanh long uất mậu an đông vị,

Tòng bác kiên trinh bảo thọ trường,

Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái kiến

Tả - Cần trì thử đăng: Cúng dàng Nam phương xích đế, thổ công địa chủ, thổ phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phục nguyện.

Hoàng hoàng hỏa đức chiếu Nam phương,

Chu tước đường tiền nghiêm chính dương.

Hũu – Xích đế thổ công an vị ngọ,

         Bảo phù gia trạch chấn hưng ương,

         Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái kiến

Tả - Cẩn trì thử đăng: cúng dàng tây phương phương bạch đế, thổ công địa chỉ, thổ phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phục nguyện.

Phúc tinh thuận chữ điệu đoài phương.

Kim đức huy đăng an dậu vị.

Hữu – Hộ phù nhân vật dĩ khang cường,

         Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái kiến.

Tả - Cẩn trì thử đăng: Cúng dàng Bắc phương Hắc đế thổ công địa chủ, thổ phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phục nguyện.

Hắc tinh thủy đức chiếu thần linh,

Đăng tận hung tà quỷ yêu hình.

Hũu – Huyền vũ nguy nguy an khảm vị,

Không phù trạch xã bảo bình an,

Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái kiến

Tả - Cẩn trì thử đăng: Cúng dàng Trung ương Hoàng đế thổ công, địa chủ thổ phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phục nguyện.

Trung ương thổ khí trấn trung đình,

Vạn cổ trường tồn nhạc độc hình.

Hữu – Bất nạn tứ phuong huy thổ đức,

Bảo phù gia trạch vĩnh khang ninh

Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái kiến

C.x- Thị tích nhiên thử giả đăng, giả thượng triệt thiên cung, bảo điện hạ cùng, đja chủ ư quan, phàm hữu hôn mê, tất giai chiếu diệu, ngã vị đăng chủ, y bằng thánh giáo, nhiên điểm minh đăng, khả dĩ khứ tai ách thánh giáo, nhiên điểm minh đăng, khả dĩ khứ tai ách tiềm tiêu, khả dĩ trợ phúc, tinh chi lăng diệu, do lự quang minh, bất biến, u hiển lan thông, bất bằng ngã Phật chi linh quang, hạt sử mê đồ chi phổ chiếu, giáo hữu Vô phổ cúng dàng chân ngân cẩn đương chì trụng

Tả- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng,

Phổ thí pháp giới chư quần sinh.

Hữu- Nhược dĩ minh đăng thân cúng dàng,

Duy năng thành tựu Phật công đức.

Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (7 lần)

Nam- mô phổ cúng dàng Bồ-Tát ma ha tát (3lần)

Nam-mô tiêu tai dáng kết tường Bồ-tát ma ha tát (3 lần)

 

BÁT NHÃ TÂM KINH     

 

Quán tự tại. Cố tâm vô quải ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

 

HỒI HƯỚNG

 

Cúng thổ công, công đức thù thắng hạn ...

 

TỰ QUY

 

 

 

 

 

10.KHOA CÚNG GIA TIÊN

(Xám tạ từ đường)

         Hướng phụng hiến cúng dàng tiên tổ, cập tông môn tử hiếu chí thành, nghinh tổ đức, nguyện kỳ tiên tổ giáng đường tiền, bảo hộ tử tôn đá cát khánh tứ thòi bát tiết hương thiên duyên.

         Án bắc đế tra sa ha (3 lần)

         Thiết dĩ: Từ đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần lự bài biện tri phật nghiêm, khủng vãng lai chi câu uế, bằng tư pháp thủy, quán sái tổ đường (gia đường).

         Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đường trì tụng.

         Nhất bát thanh lương thủy,

         Quán xái tận tiền đường,

         Cung thỉnh tổ tiên giáng

         Tất nhiên thường thanh tịnh.

         Án tra ma la thiện thần la địa tra sa ha,

         Nam mô: Li cấu địa Bổ-Tát Ma ha tát (3 lần)

         Cung văn: Ấm phương truyền tụ tri tỉnh xuất nhu hương đạo yến thúc diền sinh nhân cu thiên địa chi hương đạo yến thức diền sinh nhân cư thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.

         Cung duy: Tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tông môn ân cần thế nghiệp gia thanh trung hậu di quyết ôn mưu yến dực. Trường lưu ư phong kỷ, thích kỷ lạc thổ hạc cao, cửu luyến ư trà hình, thiết tụ mộ bản đồng căn, kha diệp trung khan hướng mậu, cảm dụng lễ nghi tận vật, phi phong thức ngụ chs thành, dục cầu bảo an cơ mưu duệ. Tu bằng cảm cách ư tiên linh, tư nhân (xuân, hạ, thu, đông) (ngày giỗ hay ngày lễ) Đồng tộc (đồng gia) phụng nghinh, cung trần phỉ lễ mặc ngụ đan thành, phụng vong tổ tiên giám cách.

         Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

         Nhất chuyện bảo hương cung kính lễ,

         Nguyện kỳ tổ đức tác chứng minh,

         Nhật nhật tử tôn đa cát khánh

         Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.

         Nam-mô: Hương cúng dàng tổ tiên Bồ-Tát ma ha tát (3 lần)

         Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật gia tộc yếu nghinh, xuyên kỳ tổ đức giáng uy nghi.

         Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng

         Nam-mô: Bộ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia (7 lần)

         Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

         Ngưỡng kỳ tổ đức tất văn chi

         Kim bằng Tam-bảo lực gia trì

         Thử nhật kim thời lai dáng phó

         Án chi linh sa ha (7 lần)

         Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh

Hương hoa thỉnh

         Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu nhật nguyệt. Quang chiếu thập phương, nhân chỉ hữu tổ tông, lưu thùy vận thế, từ đuòng hương hỏa.

         Cầu kinh sảng di lai lâm, hương khí đan thành, bằng tổ tông nhi chiếu giám, phàm tâm cẩn bạch tuệ nhãn giao quan, ngôn niệm thiết vi nhân tử, cảm hạ tông thôn, ngưỡng càn khôn phụ tải chi ân, cảm tôn tổ tài bồi chi ấm, dục cầu bảo an miêu duệ, tu bằng cảm cách tiên linh, cung duy vật bản hồ thiền, Nhân bản hồ tổ, thế bất lăng vong, tộc ư tư tụ, dịch thế chi tông, tông điều, tuy viễn, dĩ tự trung tư, thiên tu chi công đức do tồn, bất thăng vĩnh mộ sơ thủy đồng căn cộng bản, nhi tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân chỉ, hữu môn hữu bộ.

         Cung thỉnh: Gia tiên cao cao tổ khảo cao cao tổ tỷ nhất thiết liệt vị tôn linh, phục hổi từ sở tả vị hữu chiêu, ức Niên chi sảng, thúc bằng, ai hồ kiến, kháo hồ văn, dịch thế chi tinh thần, dĩ tụ cung trần phỉ lễ mạch ngũ đan thành.

         Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó tổ đường ( gia đường) chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh

         Nhất tâm bái thỉnh: Công cao quảng đại đức thụ tài bồi tủ tôn khang cát dĩ hưng long, đức thuộc tổ tiên chi hữu chuẩn

         Cung duy:  Gia tiên, tiên linh bản phái , hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thụ lập, văn vọng luwu truyền, dư thanh đồng cẩm, thức lễ mạc khiêm.

         Gia tiên khí số chung anh , tài năng tế mỹ , nhất thiết liệt vị chư tổng tông.

         Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ tử tôn giáng phố tổ đường (gia đường) thụ tu cúng dàng.

Hương hoa thỉnh

         Nhất tâm bái thỉnh: Tiên tổ liệt vị căn thâm mạt mậu đức hậu lưu quang, nghi chỉ thiệu bồi, tích thế chi âm công thương tại, nhưng tồn bằng tịch tục cổn dĩ dư thanh do truòng xuân tam chi thủ bảo, hữu tâm cảm cách tổ đức lưu phương.

         Cung duy: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị.

         Duy nguyện: Đức hậu trường lưu, thiên vạn cổ, Giáng phó từ đường ( gia đường) thụ tư cúng dàng

         Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính.

         Gíao hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

         Tổ đức lưu quang lai giáng phó,

         Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà,

         Tùy phương ứng hiện biến quang minh,

         Nguyện giáng từ đường (gia đường) an vị tọa.

         Nam mô: an vị tọa Bồ-Tát ma ha tát ( 3 lần)

         Phục vọng: Tổ tiên , nhất thiết liệt vị chân linh Đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quang giáng tổ đường (gia đuòng) tụ kỳ lễ vật giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô: Tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng.

 

CAM LỘ THỦY CHÂM NGÔN

         Nam mô: Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, Bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. ( 3 lần)

         Nam mô: Phổ cúng dàng Bồ-Tát ma ha tát. (3 lần)

         Thượng lai lễ thỉnh gia tiên dĩ tất sở hữu sớ văn cẩn đuong tuyên đọc (không có sớ đọc đường Phục Vọng)

         Tuyên sớ (xong)

         Thượng lai văn sớ dụng bằng hỏa hóa, đọc đường – Phục Vọng

 

BÁT NHÃ TÂM KINH

         Quán tự tại: Cố tâm vô quải ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

HỒI HƯỚNG

         Lễ cúng gia tiên công thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chu chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Bồ-tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lưu tính hải.

         Nam mô sa bà Thế giới Tam giới đạo su tứ sinh từ phụ, Nhân Thiên Giáo chủ thiên bách ức hóa thân, Bản sư Hòa thượng Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

 

TỰ QUY

(Tín chủ kiền thành tạ lễ gia tiên tam bái)

 

 

 

----------------------------------

 

 

 

VĂN KHẤN GIA TIÊN

Cúi nghĩ rằng:

         Vừng nhật nguyệt, mười phương rạng rỡ.

         Đức tổ tông muôn thuở sáng ngời

         Ngửa trông phúc ấm nối đời,

         Khấn thần thần lại ngự nơi từ đường,

         Để con cháu lửa hương phụng sự

         Nghìn năm sau, xuân tự thu thường

         Băn khoăn tự chỉ phê hoàng

         Hôm nay con cháu sửa sang kính mời

         Kính thiết lễ triệu nghinh an vị

         Nước thần thông tẩy uế khai quang

         Mừng ngày (xuân, hạ, thu, đông) vừa sang

         Gần xa tụ hội họ hàng đông vui

         Ơn trời đất cao dày che chở

         Ơn tổ tiên phù hộ độ trì

         Ơn nhờ đức phật từ bi

         Ơn nhờ thánh chúa thần kỳ chứng soi

         Cây vững cỗi vững chồi xanh lá

         Nước trong nguồn bể cả sông sâu